Evaluace procesu hodnocení odborné způsobilosti (certifikace) poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

_2123307049.jpg Proces hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách klade značné nároky na všechny zúčastněné strany: poskytovatele programů PPRCH, certifikační tým, pracoviště pro certifikace i výbor pro udělování certifikací při MŠMT.  Cílem evaluace certifikace je zejména popsat  procesy a okolnosti, které předcházejí a provázejí certifikační proces včetně možných úskalí a limitů a doporučit změny v provádění místních šetření podle zpětných vazeb certifikačních týmů a certifikovaných organizací.

Cílem evaluace certifikace je zejména

  • popsat procesy a okolnosti, které předcházejí a provázejí certifikační proces včetně možných úskalí a limitů
  • doporučit změny v provádění místních šetření podle zpětných vazeb certifikačních týmů a certifikovaných organizací
  • zmapovat možné alternativní výklady Standardů PPRCH
  • navrhnout úpravy Standardů PPRCH či postupů certifikačního procesu, a navrhnout úpravu dokumentů, které proces doprovázejí (Certifikační řád, Metodika místního šetření)
  • zmapovat časovou náročnost jednotlivých fází certifikačního procesu - přípravy na místní šetření, jeho samotné realizace a zpracování závěrečné zprávy
  • vyhodnotit subjektivně vnímaný přínos školení pro poskytovatele a na základě poptávky organizací upravit obsah nabízených školení pro poskytovatele

Systém evaluací je založen na analýze jednotlivých fází procesu certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (PPRCH),

Evaluační systém částečně vychází z již existujících evaluačních nástrojů určených pro poskytovatele programů PPRCH a pro členy certifikačního týmu (zpětná vazba od poskytovatelů a certifikačního týmu, závěry ze supervizních setkání).

Systém jmenuje jednotlivé strany evaluačního procesu: poskytovatelé primárně preventivních programů, členové certifikačních týmů, pracoviště pro certifikace, výbor pro udělování certifikací. Dále přibližuje nástroje, které jsou při evaluaci využívané: např. zpětnovazební dotazníky, obsahová analýza dokumentů, statistická evidence. V rámci evaluačního systému je navržen časový harmonogram jednotlivých kroků a konkrétní nástroje hodnocení.

Evaluační dotazníky od členů certifikačního týmu podávají informaci zejména o přípravě na místní šetření a jeho realizaci, o nejasnostech týkajících se konkrétních standardů, o spolupráci v týmu, o administrativní zátěži místního šetření apod. Evaluační dotazníky od poskytovatelů podávají informaci o přípravě na místní šetření, o práci certifikačního týmu v průběhu realizace místního šetření, o výkladu standardů. Zpětná vazba od Výboru pro udělování certifikací podává informaci o tom, zda podklady zpracované a poskytované certifikačním týmem v podobě Protokolu o místním šetření a Závěrečné zprávy o místním šetření jsou pro jeho rozhodování o návrzích dostačující.

Vedle analýz zpětných vazeb jsou v pravidelných intervalech aktualizovány statistické údaje o proběhlých místních šetřeních a ne/udělených certifikátech. Podstatnou částí evaluace hodnocení odborné způsobilosti tvoří také podrobná obsahová analýza všech závěrečných zpráv a protokolů z místních šetření. Vyhodnocovány jsou také výstupy pracovních setkání certifikátorů a supervizí a rovněž další písemné podněty (dotazy, stížnosti).

Tento komplexní přístup k evaluaci certifikačního šetření je předpokladem k zajištění a udržení kvality tohoto procesu.