K čemu certifikace slouží?

Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů (poskytování kvalitních služeb). Získání certifikátu odborné způsobilosti je jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotace), avšak nezakládá nárok na jejich přidělení.

Žadatel, jeho práva a povinnosti

  1. O udělení certifikátu odborné způsobilosti může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat program školské PP RCH pro jasně definovanou cílovou skupinu. Obsah a kritéria posuzování jsou vymezeny ve schválených Standardech odborné způsobilosti. V přílohové části Standardů nalezne žadatel praktické konkrétní příklady jejich naplňování.
  2. Žadatel souhlasí s podmínkami a pravidly certifikace a respektuje systém certifikací i organizační pokyny pracoviště pro certifikace, je seznámen s Certifikačním řádem a Metodikou místního šetření.
  3. Žadatel má právo se odvolat proti složení certifikačního týmu, průběhu i závěrům místního šetření a proti rozhodnutí o neudělení certifikátu. Způsob odvolání obsahuje Certifikační řád.
  4. Žadatel je povinen bezodkladně informovat pracoviště pro certifikace o závažných změnách u poskytovatele certifikovaného programu. Rozsah změn definuje Certifikační řád.