Realizace podpůrného opatření spočívajícího v zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro konkrétního žáka v „běžné“ škole

 

1. Zajištění předmětů speciálně pedagogické péče ve škole

A. Zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro konkrétního žáka v „běžné“ škole

Obecně je přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška stanovuje oblasti PSPP pro jednotlivé stupně podpůrných opatření, konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny). Určuje, že při zajištění PSPP je možno využít individuální nebo skupinové práce, že reedukační skupiny zahrnují max. 4 žáky atd.

Pokud ale škola bude zajišťovat PSPP u konkrétních žáků, je třeba vždy vycházet z doporučení školského poradenského zařízení na formuláři, který je přílohou č. 5. vyhlášky č. 27/2016 Sb. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.

Organizace výuky PSPP bude významně ovlivněna možnostmi personálního zabezpečení výuky (zajištění výuky PSPP realizuje podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciální pedagog školy nebo ŠPZ) a počtem volných prostor pro výuku. Odvíjí se dále také například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP, nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednomu či dvěma žákům. To, jak bude výuka PSPP organizována, je proto zcela v kompetenci ředitele školy.

Zajištění PSPP je možné jak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP, tak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem).

Pokud škola obdrží doporučení k zajištění PSPP u konkrétního žáka, musí zahájit výuku PSPP bezodkladně (po udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce). Není-li ale možné ze závažných důvodů zabezpečit zavedení PSPP ihned, poskytuje škola po projednání se ŠPZ (a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka) po nezbytně nutnou dobu jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li zajištění PSPP poskytnuto do doby 4 měsíců ode dne doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ.

B. Zajištění PSPP ve škole/třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Pro školu/třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona platí, že výuka PSPP je na jednotlivých školách zřízených pro žáky s konkrétními typy znevýhodnění již nyní realizována a bude uskutečňována i nadále. Oproti běžným ZŠ ale bude realizace PSPP financována formou zvýšeného normativu, tedy způsobem stejným jako dosud.

2. Zapracování PSPP do školního vzdělávacího programu

A. Zapracování PSPP do školního vzdělávacího programu „běžné“ školy

Pokud bude škola zapracovávat PSPP do školního vzdělávacího programu (ŠVP), budou se úpravy ŠVP týkat následujících oblastí: Charakteristika ŠVP – Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Učební plán; Učební osnovy. Tyto změny ŠVP bude škola provádět až tehdy, když začne výuku PSPP pro jednotlivé žáky realizovat.

1) Charakteristika ŠVP

V části Charakteristika ŠVP se změny textu týkají podkapitoly Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto podkapitolu škola může doplnit o přehled PSPP, které realizuje, ale až po zahájení poskytování podpůrného opatření spočívajícího ve výuce PSPP jednotlivým žákům.

Příklad textu je uveden zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10465.

„Běžná“ základní škola, která vyučuje vzdělávací obsah označovaný jako „předmět speciálně pedagogické péče“, může takový vyučovací předmět žákům nabízet a vyučovat jej i nadále. Jen je vhodné zvážit, zda takové předměty označovat jako „předměty speciálně pedagogické péče“.

2) Učební plán

V učebním plánu ŠVP je vhodné uvést stabilně vyučované PSPP. Tedy v případě, že je výuka PSPP poskytována jako podpůrné opatření více žákům školy v PSPP stejné oblasti.

Pokud škola poskytuje PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, není uvádění PSPP v učebním plánu vhodné. Stejně tak tehdy, když se PSPP poskytují více žákům, avšak každému PSPP jiné oblasti. V těchto případech jsou PSPP uvedeny v individuálním vzdělávacím plánu žáka (IVP).

Časová dotace k realizaci PSPP je čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP. Pokud bude škola realizovat výuku PSPP nad rámec minimální časové dotace RUP RVP ZV, je vhodné tuto skutečnost uvést jako poznámku k Učebnímu plánu školy.

3) Učební osnovy

Do učebních osnov ŠVP je případně možné zahrnout také učební osnovy PSPP, zejména když je jejich rozpracování důležité k zajištění kvalitní výuky těchto předmětů – například aby byly PSPP vyučovány ve vhodné struktuře, návaznosti apod. V tom případě je vhodné uvést alespoň charakteristiku PSPP. Konkrétní vzdělávací obsah PSPP se vymezí v učebních osnovách tehdy, když je jejich obsah možné rozpracovat do ročníků. PSPP může škola zapracovat do učebních osnov, až když jsou vyučovány.

Tím, že škola uvede PSPP v učebních osnovách, poskytuje informaci o zabezpečení PSPP i zákonným zástupcům ostatních žáků, aby byli informováni o tom, jaká podpůrná opatření škola poskytuje.

Současně v ŠVP mohou být uvedeny PSPP, které vždy zabezpečuje SPC (například Orientace v prostoru pro nevidomé žáky).

B. Zapracování PSPP do ŠVP školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Mnohé ze škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona výuku PSPP již nyní realizují, a mají je tedy v ŠVP již zapracované: např. PSPP Prostorová orientace se již dnes běžně nabízí žákům ve škole/třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se zrakovým postižením. Disponují vlastními metodikami předmětů i kvalifikovanými pedagogy. Pokud škola/třída zahájí výuku nových PSPP, budou se se úpravy ŠVP týkat následujících oblastí: Charakteristika ŠVP – Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Učební plán; Učební osnovy.

1) Charakteristika ŠVP

Tato kapitola musí obsahovat výčet PSPP, které škola realizuje. Škola uvede tedy výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku již nyní zabezpečuje (tedy i v případě, že neexistuje takové Doporučení ŠPZ). Nově nabízené PSPP uvede škola do Charakteristiky ŠVP ihned po zahájení jejich výuky.

2) Učební plán

Pokud škola/třída zřízená podle § 16 odst. 9 realizuje výuku PSPP, uvádí PSPP ve svém učebním plánu. Časová dotace na realizaci PSPP je čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP. Pokud bude škola realizovat výuku PSPP nad rámec minimální časové dotace RUP RVP ZV, je vhodné tuto skutečnost uvést jako poznámku k Učebnímu plánu školy.

3) Učební osnovy

Pokud škola/třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona uvádí PSPP ve svém učebním plánu, je v ŠVP nutné uvést v učebních osnovách minimálně charakteristiky poskytovaných PSPP. Podrobnější rozpracování vzdělávacího obsahu PSPP je vhodné, když je rozpracování výstupů do ročníků smysluplné. Současně by měly být uvedeny PSPP, které zabezpečuje SPC (například Orientace v prostoru pro nevidomé žáky). Příklady charakteristik předmětů speciálně pedagogické péče, které mohou být součástí osnov, jsou zde:  http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026


Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se zajištění předmětů speciálně pedagogické péče naleznete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026


Aktualizováno: říjen 2016