Rámcové vzdělávací programy pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je popsáno v rámcových vzdělávacích programech (RVP), které doporučují přizpůsobit vzdělávací obsah a formu výuky pro tyto žáky tak, aby odpovídaly jejich potřebám a možnostem. Do školních vzdělávacích programů (ŠVP) se mohou také zařadit speciální předměty, např. znakový jazyk, logopedická péče, práce s optickými pomůckami, zdravotní tělesná výchova, komunikační a sociální dovednost a jiné. Společně s uvedením těchto předmětů mohou být ve výuce využity i didaktické a kompenzační pomůcky, speciální učebnice a výukové programy.

RVP platné pro základní vzdělávání

Pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením byla vytvořena příloha RVP ZV upravující jejich vzdělávání (RVP ZV - LMP). Pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením existuje Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZSS).

RVP platné pro střední vzdělávání

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem se mohou vzdělávat v oborech vzdělání praktická škola jednoletá (RVP PRS 1) a praktická škola dvouletá (RVP PRS 2).

Poznámka: Žáci s lehkým mentálním postižením se velmi často  vzdělávají také v  oborech vzdělání kategorie E, kde mohou dosáhnout  středního vzdělání s výučním listem (RVP v oborech vzděl. kategorie E).