Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí

Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č.

472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.


dokument ke stažení dokument ke stažení (90.84 KB)