Tvorba ŠVP škol vzdělávající na 2. stupni v souladu s RVP ZV - přílohou 2 upravující vzdělávání žáků s LMP

Jsme školou zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona, vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně.
1. Pracujeme na novém ŠVP ZV podle RVP ZV. Aktuálně se žáci od 1. -  5. ročníku vzdělávají dle IVP z RVP ZV, je správná naše úvaha, že ve školním roce 2017/18 se budou dle RVP ZV vzdělávat i žáci 6. ročníku?
2. Při tvorbě ŠVP je nutné zapracovat i Druhý cizí jazyk (např. slovenský jazyk), podle nějž se budou žáci vzdělávat od 8. ročníku?
3. Je zapracování minimálních výstupů pro úpravy očekávaných výstupů do ŠVP naší volbou?

Ad 1. Ano, ve školním roce 2017/2018 se budou podle RVP ZV (účinného od 1. 9. 2016) vzdělávat i žáci šestého ročníku vaší školy. Více Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016.

Ad 2. Ano, ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) musí být zapracovány všechny vzdělávací oblasti a obory uvedené v Rámcovém učebním plánu RVP ZV, tedy i Další cizí jazyk.

Ad 3. Pokud jste školou vzdělávající v souladu s RVP ZV Přílohou č. 2 pro žáky s LMP, část ŠVP Učební osnovy  má v souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2016) obsahovat podle materiálu Úpravy ŠVP v souladu s novým RVP ZV rozpracované očekávané výstupy RVP ZV včetně minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Je povinné vyučovat Další cizí jazyk ve třídách zřízených podle § 16 odstavce 9 školského zákona (třída vytvořená pouze pro žáky s LMP) nebo je možné využít tyto hodiny na posílení předmětů jako jsou např. pracovní činnosti?

Rovněž ve škole / třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona musí být realizována výuka podle ŠVP, který je v souladu s RVP ZV. V ŠVP je třeba zapracovat všechny vzdělávací obory vymezené v Rámcovém učebním plánu RVP ZV (i např. Další cizí jazyk). Až na základě doporučení školského poradenského zařízení, v rámci individuálního vzdělávacího plánu konkrétního žáka, může být Další cizí jazyk nahrazen zčásti nebo i zcela jiným vzdělávacím obsahem.

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. jsou v pravidlech pro uplatňování podpůrných opatření (PO) uvedeny v bodě 1.7. možnosti doporučení PO pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. V těchto PO nejsou uvedeny předměty speciálně pedagogické péče, z čehož vyplývá, že těmto žákům školské poradenské zařízení (ŠPZ) nemůže toto PO doporučit a bez doporučení ŠPZ nemůže škola toto PO uplatňovat
V rozporu s tímto textem vyhlášky je text RVP ZV: "V případě tříd a škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče..." (kap. 8.2., s. 146).
Mají tedy tyto školy mít ve svých ŠVP předměty speciálně pedagogické péče zahrnuty, když je ŠPZ nikdy těmto žákům nemůže doporučit?

Tyto třídy/školy mohou zařadit (a již nyní zařazují) do svých ŠVP předměty speciálně pedagogické péče (např. prostorová orientace, komunikační výchova, zdravotní tělesná výchova), které jsou důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu na mnohých z těchto škol/tříd. Tyto předměty speciálně pedagogické péče potom zapracovávají do svých ŠVP.

Ano, poskytování podpůrného opatření, spočívajícího ve výuce předmětů speciálně pedagogické péče, není v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. ve výčtu podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona uvedeno. Prostředky na realizaci předmětů speciálně pedagogické péče získávají školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona formou zvýšeného normativu na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.