Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání

Tvůrčí činnosti – základ povinného vzdělávacího obsahu

Výtvarná výchova

        ZŠ

 • Rozvíjení smyslové citlivosti
 • Uplatňování subjektivity
 • Ověřování komunikačních účinků

        G

 • Obrazové znakové systémy
 • Znakové systémy výtvarného umění

        

Hudební výchova

    ZŠ

 • Vokální činnosti
 • Instrumentální činnosti
 • Hudebně pohybové činnosti
 • Poslechové činnosti

     G

 • Produkce
 • Recepce a reflexe

Umělecká tvorba a komunikace

 - Umělecký proces a jeho vývoj

 - Role subjektu v uměleckém procesu

 - Úloha komunikace v uměleckém procesu

 

Tvůrčí činnosti – základ nepovinného vzdělávacího obsahu (DVO)

Dramatická výchova

 • Základní předpoklady dramatic-

kého jednání

 • Proces dramatické a inscenační tvorby
 • Recepce a reflexe dramatického umění

G

 • Dramatická a inscenační tvora
 • Dramatické umění

Filmová/Audiovizuální výchova

ZŠ, G

 • Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání
 • Uplatnění kreativity, fantazie

            a senzibility

 • Komunikace, posilování a prohlubování  komunikačních schopností

Taneční a pohybová výchova

 • Pohybová průprava
 • Prostorové cítění
 • Vzájemné vztahy
 • Pohyb s předmětem
 • Hudba a tanec
 • Improvizace/Improvizace a tvorba