Učební plán

Jak mám do ŠVP zařadit předmět speciální pedagogická péče - tj. do učebního plánu, do učebních osnov?

Předměty speciálně pedagogické péče,  v případě poskytování tohoto podpůrného opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení konkrétnímu žákovi, budete do školního vzdělávacího programu zapracovávat až po zahájení jejich výuky.

 Metodický materiál MŠMT dostupný na  http://www.msmt.cz/file/37756/ uvádí, že pokud škola vyučuje různé předměty speciálně pedagogické péče pouze u jednotlivých žáků, uvede v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku zabezpečuje. V případě, že škola chce poskytnout zákonným zástupcům žáků informace o pojetí předmětů speciálně pedagogické péče, je vhodné mimo výčtu v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvést předměty také v učebním plánu a v učebních osnovách uvést alespoň charakteristiku předmětů speciálně pedagogické péče.

Jak může být maximálně početná skupina žáků při výuce předmětů speciálně pedagogické péče, kolik hodin týdně/měsíčně musí být a kdy může výuka probíhat (např. ráno před vyučováním, po vyučování či jen v rámci výuky, aby nebyl navýšen celkový počet vyučovacích hodin)? Předem děkuji za odpověď.

Obecně je přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška stanovuje pro jednotlivé stupně podpůrných opatření konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny). Určuje, že při zajištění PSPP je možno využít individuální nebo skupinové práce, že reedukační skupiny zahrnují max. 4 žáky.

Zajištění PSPP u konkrétních žáků je ale vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.

To jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy.  Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem)  tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP. 

Prozatím jsme „ZŠ praktická a speciální“, od září ZŠ. Ve zřizovací listině je uvedeno, že budeme vzdělávat žáky s mentálním postižením. ŠVP máme pro žáky s LMP, který se má dát do souladu s RVP ZV do roku 2018. Od září se mají všichni žáci 1. stupně vzdělávat podle RVP ZV. To znamená i naši žáci, kterým bude vytvořen IVP s minimálními výstupy (dle doporučení ŠPZ). Od 1. 9. 2016 bychom měli učit od 3 ročníku cizí jazyk (v našem případě AJ) tři hodiny týdně. Tady by nebyl problém, ale ve 4. a 5. ročníku se má AJ učit také. Zde však není žádná návaznost, stejně jako příští rok v 6. ročníku. V tom případě žáci 5. ročníku by měli během jednoho roku zvládnout učivo 3. - 5. ročníku, i když se budou vzdělávat podle IVP (minimálních výstupů). Problém bude zejména u žáků, kteří navštěvovali školu praktickou od 1. třídy a doposud se s cizím jazykem nesetkali. Nebo platí varianta, že ve školním roce 2016/17 se bude vzdělávat podle RVP ZV jen 1. ročník a v následujícím roce postupně naběhne 1. +2. ročník a na 2. stupni 6. ročník? V případě cizího jazyka bychom museli začít ve 3. ročníku v letošním roce a pak postupně navazovat v dalších ročnících až do 9. třídy.

Podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016 bude na 1. stupni základního vzdělávání zahájena výuka ve všech ročnících najednou. Výuka cizího jazyka bude tedy zahájena u žáků dosud vzdělávaných podle RVP ZV-LMP ve 3. 4. i 5. ročníku. Obsah výuky bude přizpůsoben možnostem a schopnostem žáků s LMP a bude směřovat k dosahování minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů stanovených v RVP ZV. Do doby stanovení podpůrných opatření školským poradenským zařízením (toto opatření může spočívat i v náhradě výuky cizího jazyka výukou jiného předmětu) bude výuka cizího jazyka podle metodického materiálu MŠMT postupovat podle IVP (dle upraveného  RVP ZV) s ohledem specifika vzdělávání žáků s LMP. Je tedy v kompetenci ředitele školy rozhodnou, jak bude výuka realizována.

Žáci druhého stupně budou vzdělávání podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV-LMP (pokud zákonní zástupci žáka nepožádají o vzdělávání podle upraveného RVP ZV), takže výuka cizího jazyka bude realizována v původním rozsahu. 

Někteří žáci naší školy zařazení do běžných tříd se vyučují podle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP (RVP ZV – LMP). Jakým způsobem budou pokračovat ve vzdělávání žáci s LMP na 2. stupni a žáci na 1. stupni? Mám informaci, že žáci 2. stupně dokončí vzdělání podle přílohy LMP a pro žáky 1. stupně budeme vytvářet IVP s využitím minimální doporučené úrovně. Ale jde třeba o žáka budoucí 4. třídy, který podleRVP ZV – LMP neměl cizí jazyk.

Dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z 22. 2. 2016 bude od 1. 9. 2016 vzdělávání žáků druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP), dokončeno podle dosavadního ŠVP v souladu s RVP ZV - LMP.

U žáků prvního stupně bude postup jiný. Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) vydaná podle dosavadních právních předpisů jsou platná pro tyto žáky i po 1. 9. 2016 (nejdéle po dobu 2 let). Tato doporučení většinou obsahovala, u žáků s LMP zařazených do běžných tříd, požadavek na vytvoření IVP. Žáci prvního stupně budou tedy vzděláváni ve vašem případě podle IVP, který bude tvořen podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a bude vycházet z upraveného RVP ZV. Tedy konkrétně pro žáky s LMP bude vycházet z minimálních doporučených úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření a z nového učebního plánu (viz Průvodce upraveným RVP ZV www.rvp.cz/pruvodce). V případě zařazení Cizího jazyka je třeba vycházet ze znalosti speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka s LMP a do doby stanovení podpůrných opatření ze strany ŠPZ řešit výuku s ohledem na možnosti a nejlepší zájem žáka. 

Dobrý den, Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9. Vzděláváme pouze žáky s lehkým mentálním postižením. Můj dotaz směřuje k možnosti zařazení disponibilních hodin v učebním plánu školy. Zdůrazňuji, že dosud nemáme pro žádného žáka k dispozici nové doporučení ŠPZ k poskytování  podpůrných opatření, tak jak požaduje část textu v RVPZV 7.1, ale pouze starší doporučení k zařazení do našeho typu školy. Je tedy možné se řídit textem v části 7.2 a disponibilní dotaci využít pro všechny žáky k posílení hodin v učebním plánu např. ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Člověk a zdraví atd. Nebo je striktně dáno, že disponibilní hodiny lze využít pouze pro vyjmenované předměty speciálně pedagogické péče v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Je možné si v tomto případě vytvořit vlastní, jiný předmět?

Hodiny z disponibilní časové dotace je možné využít na účely uvedené v kapitole 7 RVP ZV. Jejich využití je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Disponibilní časová dotace je, mimo jiné, určena k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávací oblastí/oborů (VO). Je tedy možné posílit vybrané VO ve školním učebním plánu. Tato možnost se týká i VO Člověk a svět práce. 

U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (žáci s LMP) lze nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzd. obsahu vzd. oborů měnit minimální časové dotace vzd. oborů (obsahů). Dotazy: Lze tedy nahradit část nebo celý obsah kteréhokoli vzdělávacího oboru? Lze nahradit část nebo celý obsah několika vzdělávacích oborů zároveň? Lze měnit min. časové dotace všech vzd. oborů nebo pouze některých a v jakém rozsahu; znamená to, že časová dotace se pouze přesune nebo je možno ji i pokrátit (redukovat), tedy že celkový součet časové dotace může být nižší (redukovaný).

Ano, u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (žáci s LMP) lze nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich možnostem.

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů měnit minimální časové dotace.

Všechny tyto změny je možné realizovat v rámci podpůrných opatření pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení v individuálním vzdělávacím plánu konkrétního žáka v nejlepším zájmu konkrétního žáka.