Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání účinný od 1. 9. 2013

MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Do tohoto data jsou školy povinny přepracovat ŠVP. Ve školním roce 2013/14 budou již vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV.

Upravený RVP ZV

Článek obsahuje soubory s označenými změnami oproti verzi účinné od 1. 9. 2010 a čistopis se zapracovanými změnami. Doplněn je seznam změn v přehledné tabulce. Dále je v článku publikovaná příloha RVP ZV č. 2 upravující vzdělávání žáků s LMP.

 

Opatření ministra

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Tisková zpráva MŠMT: Úprava RVP ZV bude platit od září 2013

V Praze, 21. ledna 2013 – Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.

 

Informace o úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je podle oddílu A části A1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určený pro obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, byly zahájeny na podzim roku 2011.

 

Seznam podpůrných opatření k úpravám RVP ZV

MŠMT vydalo přehled podpůrných opatření zavádění změn do praxe škol: zejména v době úprav ŠVP a přípravy pozměněných tematických plánů přez zahájením školního roku 2013/14 jich mohou využít všichni pedagogičtí pracovníci základních škol a víceletých gymnázií.