Vyhláška č. 47/2005 Sb

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

dokument ke stažení dokument ke stažení (169.61 KB)


Částka 11 Sbírka zákonů č. 47 / 2005 Strana 315

47/2005 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

  • Poznámka: pro účely webu nové závěrečné zkoušky jsou zde uvedeny pouze údaje týkající se středního vzdělání s výučním listem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 76 a § 91 odst. 1 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ
UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁVĚREČNOU
ZKOUŠKOU

§ 2

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

(1) Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se
konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

(2) Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž
si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

(3) Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je
stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku
koná žák nejdéle 3 dny; u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění trvá
praktická zkouška 2 až 4 týdny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7
hodin.

(4) Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minut.

(5) Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem
školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může
ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května. Termín praktické
zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s ministerstvem.
Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

§ 3

Zkušební komise

(1) Zkušební komise 2) má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou
předseda, místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků.

(2) Dalšími členy komise jsou

b) pro závěrečnou zkoušku podle § 2 učitel odborného výcviku, 3) učitel
odborných předmětů 3) a odborník z praxe.

(3) Přísedícím se rozumí pedagogický pracovník vyučující týž nebo
příbuzný předmět.

(4) Odborníkem z praxe se rozumí ten, kdo vykonává činnost související s
daným nebo příbuzným oborem vzdělání, v němž se závěrečná zkouška koná.

(5) Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do
15. března příslušného školního roku.

(6) Místopředsedou zkušební komise je jmenován pedagogický pracovník
střední školy, ve které se zkoušky konají, který vykonával přímou pedagogickou
činnost nejméně 5 let.

(7) Učitele odborného výcviku, který není zaměstnancem právnické osoby,
která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, jmenuje ředitel školy
po projednání s jeho zaměstnavatelem.

(8) V případě, že člen zkušební komise nemůže z vážných důvodů
dlouhodobě vykonávat svou funkci, orgán, který ho jmenoval, jej odvolá a
jmenuje nového člena komise. Při krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební
komise při závěrečné zkoušce jej zastupuje místopředseda.

§ 4

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

(1) Klasifikace jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se provádí podle
následující stupnice prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný.

(2) V případě, že organizace a délka písemné nebo praktické zkoušky
vylučuje stálou přítomnost zkušební komise při zkoušce, navrhuje klasifikaci
této zkoušky zkušební komisi ten člen komise, který byl zkoušce přítomen.

(3) Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace
všech zkoušek závěrečné zkoušky.

(4) Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise
podle této stupnice:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u
závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,

b) prospěl(a), jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky
stupeň prospěchu 5 - nedostatečný,

c) neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky
stupeň prospěchu 5 - nedostatečný.

(5) Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí
nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné
zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

§ 5

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

(1) Termíny opravných zkoušek 4) stanoví ředitel školy, termíny
náhradních zkoušek 4) stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v
termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně
2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle
odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 2 odst. 5
z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední
ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají
závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu
stanoveném zkušební komisí.

§ 6

Další podmínky konání závěrečné zkoušky

(1) Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž ředitel školy
stanoví témata pro závěrečnou zkoušku, jsou stanoveny v rámcovém a školním
vzdělávacím programu.

(2) Zkoušky se konají ve škole, kde se žáci vzdělávali. Praktická
zkouška se může konat i na pracovištích jiných osob, kde se koná praktické
vyučování na základě dohody uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost školy, a touto osobou.

(3) Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou
stanoveny v zadání tématu práce.

(4) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

(5) Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60
minut.

(6) Ředitel školy může žákovi, který již dříve získal střední vzdělání s
výučním listem, uznat jednotlivou zkoušku úspěšně vykonané závěrečné zkoušky, pokud svým obsahem odpovídá zkoušce, kterou by měl žák konat.

(7) Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději
do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.