Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2006/07

Vojtěch, J. – Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2007, 42 stran. 

Publikace přináší informace o vývoji struktury středního a vyššího odborného vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků ve vzdělávacích programech středních škol a studentů vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání). Stejná struktura členění odborného vzdělávání je uvedena i pro jednotlivé kraje, vč. vývoje v posledních čtyřech letech. Druhá část je věnována vývoji struktury středního a vyššího odborného vzdělávání podle skupin oborů (počty a podíly žáků 1. ročníků ve skupinách oborů vzdělání) v letech 2001/02 až 2004/05. Je uváděno grafické i tabulkové vyjádření.
Další kapitoly přináší porovnání míry zaměstnanosti v ČR ve srovnání se zeměmi EU ve vývojovém pohledu a podle věkových skupin, podle úrovně dosaženého vzdělání a podle sektorů národního hospodářství. Závěrečná kapitola je věnována jednak porovnávání nezaměstnanosti mladých lidí v mezinárodním měřítku, vč. členění podle věkových skupin a podle pohlaví, ve druhé části pak analyzuje nezaměstnanost mladých lidí v ČR ve srovnání s celou populací v členění podle vzdělání, odvětví a hlavních profesních tříd.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,05 MB)