oborové a odborné skupiny

OS_RGB.gif Oborové a odborné skupiny zprostředkovávají komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zá­stupci škol a podniků i dalších institucí. Umožňují tak zapojení sociálních partnerů do tvorby těchto programů. V odborném vzdělávání  to napomáhá souladu mezi vzděláva­cími programy a požadavky  trhu práce.

Projekt oborových skupin

V současné době projekt podporovaný MŠMT zahrnuje:

 • odborné skupiny pro revize RVP
 • oborové skupiny
 • pracovní skupiny

Oborové skupiny jsou významným partnerstvím, jehož prvky se vztahují k několika úrovním:

 • celostátní, reprezentované 18 odbornými skupinami pro revize RVP, jejichž činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy,
 • mezinárodní, přímo související s činností v oblasti podpory zajišťování kvality vzdělávání, s činností poradní skupiny Koordinačního centra EQF v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k úrovním EQF a s činností odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET při zavádění a využívání kreditního systému. 
 • sektorové, reprezentované 25 oborovými skupinami, které podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění nástrojů EQF, ECVET a EQAVET,
 • lokální a regionální, dané možností zřizovat pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.

PŘEHLED ODBORNÝCH SKUPIN

PŘEHLED OBOROVÝCH SKUPIN


Informace a souvislosti:

Mínění o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020

Poradní výbor pro profesní přípravu zveřejnil koncem roku 2018 materiál zaměřený na budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. Pro potřebu odborných a oborových skupin byla připravena pracovní česká verze tohoto textu. Je k dispozici zde.

 

Vliv NSK na vzdělávání v ČR

Zpravodaj OS (22/léto 2019)

 

Listopadový seminář na Úřadu vlády

zvláštní vydání Zpravodaje OS .

 

Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

 

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Zpravodaj OS (19/podzim 2018)

 

Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší projekt, který může významným způsobem ovlivnit odborné vzdělávání v ČR. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.

 

Zpravodaj Oborové skupiny

Jednotlivá čísla Zpravodaje ke stažení ve formátu pdf


Absolventi středních škol a trh práce - ekonomická odvětví

Představujeme Vám další text ze skupiny materiálů připravovaných v NÚV pro využití v sítích oborových skupin a sektorových rad, a to o na téma ekonomická odvětví. Tento a další obdobné materiály jsou unikátní tím, že pro daná odvětví sdružují na jednom místě všechny důležité informace, připravené v rámci mnoha různých šetření a analýz. Jedná se o informace jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o připravenosti a úspěšnosti absolventů škol při přechodu do pracovního života. Měly by sloužit všem, kteří se podílí na rozvoji a směřování odborného vzdělávání, a to v oblasti daných odvětví.

Uvedené publikace obsahují následující témata:

 • nově přijatí žáci a absolventi škol,
 • nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce,
 • přechod absolventů škol na vysoké a vyšší odborné školy,
 • shoda vzdělání a zaměstnání u absolventů,
 • pohled absolventů škol na své uplatnění v oboru,
 • potřeby a názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol,
 • trh práce a zaměstnanost v ČR a EU.

Uváděné údaje jsou ve všech částech publikací doplněny přehledným a názorným grafickým a tabulkovým vyjádřením prezentovaných dat. Zároveň jsou uváděny konkrétní přímé odkazy k podrobnějším údajům na www.infoabsolvent.cz.

Publikace navazuje na obdobné texty připravené v roce 2015:

Zdravotnictví,

Doprava a spoje a

Pedagogika, učitelství a sociální péče.

Nová agenda dovedností pro Evropu

Evropská komise přijala 10. června novou komplexní agendu dovedností pro Evropu.

Agenda má za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od základních až po ty odbornější, jakož i průřezové a občanské dovednosti – a v konečném důsledku zvýšit zaměstnatelnost.

Jejím dalším cílem je zajistit, že nebude nikdo opomenut a že bude Evropa podporovat špičkové dovednosti, které povedou ke konkurenceschopnosti a inovacím. Agenda tak přispívá k první politické prioritě Evropské komise, kterou je „Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice“.

Zpravodaj Oborové skupiny č. 11/ zima 2015

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015. Představena jsou témata: výchova k podnikavosti v Evropě a ČR, přechod a uplatnění absolventů škol na trhu práce, metodika tvorby jednotek výsledků učení, využití prvků ECVET v projektu Pospolu, Metodický portál RVP.CZ, nová databáze Europass - dodatků k osvědčení a uvedení údaje o EQF na vysvědčeních a dalších dokladech podle nové vyhlášky.

Oborové skupiny a společenská odpovědnost firem

Mezi programovými bloky připravenými pro plenární jednání oborových skupin je i téma zaměřené na výchovu k podnikavosti. Minimálně proto, že je to jedna z priorit Evropské komise ve Strategii Evropa 2020.

Plenární jednání oborových skupin v roce 2015

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Budou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků NÚV. Tak, aby se udržoval a dále rozvíjel potenciál umožňující zapojování členů odborných skupin do aktuálně řešených úkolů.

Pro tvůrce programů jednání je připravena řada programových bloků, které mohou být různě kombinovány. Jedním z nich bude vystoupení zástupců Národního centra Europass související s novou - veřejnou a online databází dokumentů Europass - dodatky k osvědčení. Je pravděpodobné, že bude zmíněn i zajímavý informační materiál, který odpovídá na otázku Jak vypadá typický majitel Europass – mobility? Související informace do kapsy je zde.

Oznámení odborné skupiny pro podporu vzdělávací oblasti Fyzika

Členka odborné skupiny pro podporu vzdělávací oblasti Fyzika paní RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. obdržela 6. července cenu Secondary Teaching Award za přínos výuce fyziky na základních a středních školách. Tuto cenu uděluje organizace European Physics Society Physics Education Division (EPS-PED) každé dva roky.

Cílem této organizace je posilovat pozitivní vnímání fyziky jako vědní disciplíny ve společnosti. Jedním ze způsobů, jak EPS-PED tento cíl uskutečňuje, je oceňování učitelů, kteří se zasazují o zkvalitnění a další rozvoj výuky fyziky. Udělením ceny Evropská fyzikální společnost ocenila přínos Ireny Dvořákové jako zakladatelky Heuréky a její roli v rozvoji a rozšiřování projektu na českých školách.

Paní Dvořáková působí na katedře didaktiky fyziky MFF UK a projektu Heuréka se věnuje více než 25 let. Tato vzdělávací iniciativa, která vznikla v roce 1991, se zaměřuje na badatelskou formu výuky. Tedy na takovou, při které si žáci mohou na většinu poznatků přijít sami na základě experimentů, otázek a problémů, které jim předkládá učitel nebo které zajímají i je samotné. Zaměřuje se nejen na žáky, ale hlavně na práci se současnými a budoucími učiteli.

Projekt Heuréka je v České republice podporován Nadací Depozitum Bonum, která byla před několika lety zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Tato nadace podporuje výuku technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách v rámci svého projektu Elixír do škol.

Zpravodaj Oborové skupiny č. 10/ léto 2015

Desáté vydání zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v září 2015, je tematicky zaměřeno na představení tří projektů, které do konce roku 2015 skončí a do kterých se zapojily i oborové skupiny. Jde o projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2), prostřednictvím jehož výsledků budou moci zaměstnavatelé zásadním způsobem ovlivňovat vzdělávací programy, projekt Pospolu zaměřený na zlepšování podmínek spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a projekt Národní závěrečná zkouška (NZZ_2), zaměřený na zkoušky, jimiž je možné hodnotit výsledky provedených změn ve významné části vzdělávacího systému. Ke stažení zde.

Činnost Odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET

Mezi odborné skupiny, které se nejvíce podílejí na zavádění evropských nástrojů v ČR, patří skupina, která je součástí Koordinačního centra pro ECVET. Při pololetním hodnocení plnění stanoveného plánu bylo v souvislosti s aktivitami skupiny (v rámci Koordinačního centra) mimo jiné uvedeno:

Koordinační centrum pro ECVET trvale zajišťovalo podporu aktivit souvisejících se zapojením českých škol a dalších subjektů v mezinárodních projektech.  Byla zahájena jednání směřující k doplnění a zvýšení reprezentativnosti členské základny centra.

S ohledem na mezinárodní i domácí vývoj problematiky bylo nutné svolat plenární jednání Koordinačního centra pro ECVET již v prvém pololetí. Jednání přineslo některá nová témata, která bude nutné řešit ve druhém pololetí a potvrdilo záměr posunout aktivity související s přípravou a s prezentací jednotek výsledků učení na pozdější období. S tím, že určující význam bude mít vývoj metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.

Byly připraveny plánované pracovní podklady a zahájena činnost pracovní skupiny pro vývoj metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů v NSK. Souběžně probíhaly práce směřující ke shromažďování a úpravě jednotek výsledků učení vytvářených v rámci tuzemských i mezinárodních mobilit žáků středních škol.

Proběhla aktualizace informací na internetových stránkách a zahájeno jednání o možnosti intenzivnějšího propojení se stránkami DZS/NAEP a se stránkami vybraných mezinárodních projektů, s cílem zpřístupňování dílčích výsledků získávaných jejich řešiteli.

Ustavení pracovní skupiny pro vznik českého rámce kvalifikací

Mezi hlavní úkoly oborových skupin patří podpora zavádění evropských nástrojů v České republice. Proto bylo v minulých letech součástí programu plenárních jednání oborových skupin téměř vždy i téma související se zaváděním Evropského rámce kvalifikací. V této souvislosti je důležitá následující informace, která se týká českého rozměru problematiky evropské srovnatelnosti kvalifikací.

V roce 2015 byla při MŠMT ustavena pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací, která sdružuje zástupce všech sekcí úřadu i zástupce ČŠI a přímo řízených organizací NÚV a NIDV. Ustavení pracovní skupiny doporučili účastníci semináře „Proč zavádět český rámec kvalifikací“, který proběhl koncem minulého roku.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je dále rozvíjet myšlenku zavedení českého rámce kvalifikací jako nástroje, který by ulehčil orientaci a koordinaci v systému vzdělávání a umožnil srozumitelnost českých kvalifikací pro naše i zahraniční občany. To by mělo být dosaženo vytvořením jediné sady deskriptorů výsledků učení, která by popisovala úrovně kvalifikací a umožňovala tak zařazování kvalifikací podle toho, jakou úroveň získaných znalostí, dovedností a míry samostatnosti a odpovědnosti udělení kvalifikace zaručuje. (Více informací je na adrese www.eqf.cz.)