Přehled odborných skupin

Úkolem odborných skupin je řešit úkoly obecnější povahy. Skupiny jsou ustavovány podle konkrétního řešeného úkolu. Pracují vždy jen do dokončení úkolu, pro jehož řešení byly vytvořeny.

 

Přehled odborných skupin pro revize RVP:

1

Matematika

2

Chemie

3

ICT

4

Zeměpis, geografie

5

Umění a kultura

6

Přírodopis, biologie

7

Český jazyk

8

Literární výchova

9

Cizí jazyk, druhý cizí jazyk

10

Dějepis

11

Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ

12

Osobnostní a sociální výchova

13

Fyzika

14

Bezpečnost a obrana

15

Tělesná výchova

16

Výchova ke zdraví

17

Předškolní vzdělávání

18

Primární vzdělávání


Další informace je možné získat na adrese: miroslav.kadlec@nuv_cz