Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 40 s. 

Publikace přináší v přehledné formě informace o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoji počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoji počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i pro jednotlivé kraje. Další část je věnována vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů (počtům a podílům žáků 1. ročníků ve skupinách kmenových oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a všech společně, dále i v nástavbovém studiu a v oborech vyššího odborného vzdělávání). Je uvedeno grafické i tabulkové vyjádření.
Část věnovaná uplatnění absolventů na trhu práce se zabývá základními ukazateli postavení mladých lidí na trzích práce v ČR i ve vybraných zemích EU, jako jsou míra participace a míra a struktura zaměstnanosti. Prostor je věnován i problematice nezaměstnanosti mladých v mezinárodním srovnání, a to jak nezaměstnanosti podle nejvyšší dosažené úrovně vzdělání, tak i podle délky trvání.

publikace ke stažení publikace ke stažení (732,53 KB)