Žáci cizinci

Podle § 20 školského zákona je krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem povinen zajistit bezplatnou přípravu žáků cizinců k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Nárok či právo na podporu při vzdělávání v češtině jako druhém cizím jazyce tedy může vzniknout žákům cizincům podle § 16 školského zákona a současně podle § 20 školského zákona, přičemž organizační a finanční zajištění této podpory se podle obou uvedených § liší (podpora z § 20 není nároková, hradí se většinou z rozvojových programů a její zajištění je tudíž většinou velmi problematické). Pro zajištění podpory vzdělávání češtiny jako druhého cizího jazyka u žáků cizinců tedy má být zvolen § 16, nebo § 20, nebo jejich kombinace? (a jaká?)?

Poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s neznalostí vyučovacího jazyka je těmto žákům zajištěno školským zákonem a jejich poskytování je upraveno vyhláškou č. 27/2016 Sb. Smyslem je co nejdříve zajistit zvládnutí českého jazyka na takové úrovni, aby se žák mohl plnohodnotně účastnit výuky. Další podpora poskytovaná podle § 20 školského zákona není poskytováním podpůrných opatření podle § 16 vyloučena. Pokud je to v souladu se zájmem žáka a jeho vzdělávacími možnostmi není důvod takovou výuku neposkytnout. 

Jazyková příprava z § 20 je realizována většinou v odpoledních hodinách a tito žáci jsou tedy v běžné výuce bez dostatečné podpory. A to i přesto, že výuce například vůbec nerozumí. Jaká doporučení pro podporu v běžné výuce by měly školy od ŠPZ dostat (s ohledem na možnost změny obsahů a výstupů vzdělávání, hodnocení žáků, možnost využití AP, apod.)? A kdy? Nemělo by to být okamžitě po přijetí žáka do školy, tedy paralelně s podporou z § 20?

Do doby, než škola obdrží ze ŠPZ doporučení obsahující podpůrná opatření spočívající ve výuce českého jazyka jako jazyka cizího, měla by škola využít neprodleně podpůrná opatření v prvním stupni podpory, tedy zpracování plánu pedagogické podpory.

Pokud ředitel školy postupuje při zajištění jazykové přípravy u žáků s odlišným mateřským jazykem podle § 20 školského zákona, jakým způsobem zajistí financování této přípravy v období od nástupu žáka do vzdělávání do přiznání dotace z rozvojového programu MŠMT? Pokud žák přijde v období, kdy není možné žádat o RP, může být jazyková příprava zajištěna z § 16?

Podpůrné opatření spočívající v posílení výuky českého jazyka jako cizího jazyka je školou poskytováno žákovi s odlišným mateřským jazykem bezprostředně po vystavení doporučení ŠPZ.  Tento postup je realizován bez souvislosti s přiznáním dotace z rozvojového programu MŠMT.