Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací

Člověk, který si udělá zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná profesní kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečné zkoušky na některé škole, kde se daný obor vyučuje. Podobně lze získat také maturitu.

Některé školy se na nás obracejí s dotazy, které se týkají profesních kvalifikací. Ptají se, jestli vůbec mohou k závěrečným zkouškám vzít člověka, který nezískal profesní kvalifikaci v jejich škole. Také je zajímá, kdo takové závěrečné zkoušky financuje.

Jak tedy v tomto případě postupovat?

Profesní kvalifikace nejsou vázané na konkrétní školu (stejně jako nástavbu není třeba dělat na “své” škole). Škola tedy nemůže odmítnout člověka, který získal všechny profesní kvalifikace, z nichž se skládá úplná kvalifikace, s odůvodněním, že zkoušky z profesních kvalifikací složil na jiné škole.

V § 113 c školského zákona je stanoveno, že osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zákona č. 179/2006 Sb. získala profesní kvalifikace skládající podle Národní soustavy kvalifikací úplnou profesní kvalifikaci, může, a to i bez předchozího vzdělávání ve střední škole, získat stupeň vzdělání, a to tak, že úspěšně vykoná závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutorium v konzervatoři.

Pokud zájemce splňuje tyto podmínky, obrátí se na ředitele školy, v níž se vyučuje daný obor vzdělání. Ředitel pak určí termín, v němž je možné takové zkoušky na škole vykonat. 

Žadatel se tedy nemusí stát žákem školy, pouze musí složit příslušnou zkoušku, a to za obdobných podmínek, jako kdyby žákem školy byl. Jedná se tedy o stejnou zkoušku, jako konají žáci této školy.

Úhrada za zkoušky:

  • Zkoušky na škole jsou pro žadatele zdarma.
  • Do 30 dnů může škola požádat MŠMT o úhradu nákladů spojených se zkouškou.

Podrobnější informace o všech kvalifikacích, pro něž už existují standardy a je možné z nich skládat zkoušky, najdete na webu: http://narodnikvalifikace.cz