Závěrečné zkoušky sedlářů a brašnářů

Zpracování kůže bylo v minulosti obsahem několika příbuzných řemesel - brašnářství, sedlářství a řemenářství. V naší době se tato řemesla spojila v jeden obor vzdělání  nazvaný Výrobce kožedělného zboží . V současnosti je v republice registrován pouze ve čtyřech školách, z nichž dvě sídlí v Praze a zbývající dvě jsou v Prostějově a Jeseníku (Bernartice). Počet žáků, kteří obor absolvují, není nijak zvlášť vysoký - ve školním roce 2016–2017 v něm studovalo 47 žáků ve všech třech ročnících. Přesto, podle výpovědí odborných učitelů, zájem o vzdělávání v oboru narůstá a projevují jej často již dospělí lidé, mnohdy s maturitním vzděláním. Někteří si tak zvyšují možnost výdělečné činnosti, jiní v této sice složité, ale krásné práci, nacházejí svého koníčka. 


Letošní závěrečnou zkoušku v oboru jsme s kolegyní navštívily ve Střední škole-COP technickohospodářské, Poděbradská, Praha 9, resp. v detašovaném pracovišti této školy na Zbraslavi v Hauptově ulici, kde jsou dílny pro odborný výcvik adeptů sedlářského řemesla. Odehrávala se tu i jejich praktická zkouška. Tu žáci konají až po složení zkoušky písemné, která v tomto oboru není nijak jednoduchá. Písemka totiž obsahuje nejen otázky z technologie (např. vysekávání v jedné a více vrstvách, postup zpracování přírodních usní vysekáváním, vysekávací stroje a nože, kosení dílců apod.) a otázky z materiálů (např. výroba holiny ze surové kůže, druhy vazeb a tkaniny, plastiky). Zahrnuje také otázky z modelářství spočívající ve vytvoření vlastního návrhu zadaného výrobku (např. lovecký nůž), vypracování technické dokumentace k výrobku včetně výpočtu spotřeby materiálů, nákresů dílců atd. Výjimkou není ani ověřování znalostí ze zoologie aplikované ve vztahu k oboru, tzn., že žáci musí zvládnout např. popis kostry koně, všech kostí trupu, končetin i lebky.

  • Převážná většina otázek písemné zkoušky vyžaduje rozsáhlou odpověď a žáci leckdy popíšou čtyři až pět listů formátu A4. Toto považují jejich učitelé za ne příliš vyhovující. Pro další školní rok se proto pokusí vytvořit ve spolupráci s NÚV otázky a úkoly umožňující žákům stručné odpovědi a eliminující psaní sáhodlouhých textů.

Praktická zkouška není jednoduchá

Praktická zkouška podle jednotného zadání trvá v tomto oboru 2 dny po 7 hodinách. V průběhu tohoto času žáci musí prakticky zhotovit zadaný výrobek (třeba batoh obracený s paspulí). Pracují podle tzv. referenčního vzorku, což je, laicky řečeno, jakási technická anotace parametrů výrobku obsahující např. popis výrobku, stanovené materiály, rozměry, kování, rytí apod. Hodnoceni jsou pak nejen za přípravu materiálů a pracoviště, dodržování technologického postupu a BOZP, vlastní zpracování výrobku a provedení jeho jednotlivých částí, ale i za to, jak umí svůj výrobek na závěr zkoušky prezentovat.

  • Ke každému výrobku, který žáci v průběhu vzdělávání vytvářejí, zpracovávají poměrně složitou technickou dokumentaci. Ta se obsahem i formou zpracování velmi podobá samostatné odborné práci, v současnosti uplatňované při závěrečné zkoušce v řadě jiných oborů. S učiteli odborného výcviku jsme proto projednaly, jak je možné tuto technickou dokumentaci dopracovat do kompletní podoby samostatné odborné práce. Ta by již příštím rokem mohla být součástí praktické zkoušky v oboru a škola by mohla práce svých žáků hlásit do soutěže každoročně pořádané NÚV a Hospodářskou komorou ČR.

Ústní zkoušku v oboru (zaměření Sedlář) pořádala Střední škola-COP technickohospodářská z Poděbradské v budově školy na Novovysočanské ulici. Výkon obou žákyň, které jsme při ústní zkoušce sledovaly, svědčil o tom, že se velmi svědomitě připravovaly. Obsah této zkoušky je na odborné znalosti velmi náročný a nejedná se o tzv. povídavá témata. Odbornou teorii musíte opravdu znát, a pokud k tomu ještě máte dobrou komunikační schopnost a nemáte trému (jak to bylo u první zkoušené dívky), je váš výkon prostě excelentní.

  • Závěrem nezbývá než říci, že obor Výrobce kožedělného zboží (zaměření Sedlář a Brašnář) rozhodně nepatří k nejjednodušším učebním oborům, a kdo ho chce úspěšně zvládnout, musí být nejen manuálně zručný, ale měl by také nad svými úkoly dost přemýšlet. No a především (ale to platí všude) musí mít svou práci rád.  

Romana Jezberová