Zpravodaj Oborové skupiny

Zpravodaj Oborové skupiny je informační bulletin určený externím odborníkům odborných a oborových skupin, odborné veřejnosti i zástupcům státní správy v oblasti školství a trhu práce. Zpravodaj v rozsahu dvou stran vychází elektronicky třikrát ročně. 

1 2   Následující   ››

Zpravodaj Oborové skupiny č. 24

Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích programů, který je podporován z národních i evropských zdrojů Zpravodaj Oborové a odborné skupiny (24/podzim 2019)

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 23

Očekávání spojená s dalším vývojem v odborném vzdělávání a v oblasti kvalifikací

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 22

Vliv NSK na vzdělávání v ČR

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 21

Listopadovému semináři na Úřadu vlády je věnováno zvláštní vydání Zpravodaje OS .

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 19

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

Doporučené učební činnosti žáků 

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 18

Zpravodaj OS (18/jaro 2018)

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 17

Formulace očekávaných výsledků učení je základní součástí RVP pro všeobecné i odborné vzdělávání. Nejde o cíle vzdělávání definované pro učitele, tj. k čemu má učitel žáky vést, ale o výsledky učení definované pro žáky, tj. co má žák prokázat, že umí, a jak to bude ověřováno.

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 16

Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání založený na Národní soustavě kvalifikací má za sebou prvních deset let fungování. Zpravodaj připomíná, že si NSK za tuto dobu vydobyla své místo na slunci, a připomíná některé z řady významných funkcí, jež NSK plní. 

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 15

RVP pro odborné vzdělávání by měly projít nejprve v r. 2018 aktualizací a následně v letech 2019–2020 komplexními revizemi, které by měly snížit i celkový počet oborů. Zejména kurikulum odborného vzdělávání je potřeba stále přizpůsobovat současnému světu, jehož stálou charakteristikou je změna a kde učení nikdy nekončí. Podzimní číslo Zpravodaje představuje záměry pro revize kurikulárních dokumentů v odborném vzdělávání, které budou vyžadovat i některé systémové změny.

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 14

Pojetí revizí  kurikulárních dokumentů  schválilo vedení MŠMT v květnu letošního roku. Nové číslo Zpravodaje seznamuje se základními problémy, které chce revize RVP řešit, představuje hlavní charakteristiky návrhu i informace o celé soustavě kurikulárních dokumentů. Názory a připomínky lze zasílat na adresu revizervp@nuv.cz.

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 13

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je „přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků“ a je pro ně předem připravena sada výběrových programových bloků. 

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 12

Dvanácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v červenci 2016 a je věnováno Nové agendě dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Ve třech článcích se seznámíte se základními cíli a opatřeními agendy, jejím obsahem a také se souvisejícími tématy pro odborné a oborové skupiny.  

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 11

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015. Představena jsou témata: výchova k podnikavosti v Evropě a ČR, přechod a uplatnění absolventů škol na trhu práce, metodika tvorby jednotek výsledků učení, využití prvků ECVET v projektu Pospolu, Metodický portál RVP.CZ, nová databáze Europass - dodatků k osvědčení a uvedení údaje o EQF na vysvědčeních a dalších dokladech podle nové vyhlášky.

 

Zpravodaj Oborové skupiny č. 10

Desáté vydání zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v září 2015, je tematicky zaměřeno na představení tří projektů, které do konce roku 2015 skončí a do kterých se zapojily i oborové skupiny. Jde o projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2), prostřednictvím jehož výsledků budou moci zaměstnavatelé zásadním způsobem ovlivňovat vzdělávací programy, projekt Pospolu zaměřený na zlepšování podmínek spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a projekt Národní závěrečná zkouška (NZZ_2), zaměřený na zkoušky, jimiž je možné hodnotit výsledky provedených změn ve významné části vzdělávacího systému.

 
1 2   Následující   ››