Pomáháme znevýhodněným

Během dvanácti let existence Centra kariérového poradenství v NÚV využilo poradenských služeb mnoho klientů – od žáků základních škol až po dospělé. Zaznamenali jsme určitý deficit kariérového poradenství v oblasti vzdělávání pro sociálně, ale i zdravotně znevýhodněné osoby. To nás přivedlo na myšlenku zaměřit se na tyto skupiny aktivněji.

Před časem jsme oslovili několik neziskových organizací různého zaměření a nabídli pomoc jejich klientům. Setkali jsme se s nečekaným zájmem a navázaná spolupráce již přináší své ovoce. S ohledem na situaci jsme zvolili komfortnější přístup, který jsme nazvali „poradce za klientem“.

Prvním krokem byla návštěva organizací a nízkoprahových klubů spojená s prezentací činnosti Centra a NÚV a s konkrétní nabídkou poradenské podpory. Formou workshopů jsme pracovníky seznámili s diverzifikovanými cestami vzdělávání na středních školách a možnostmi kariérového poradenství. Dalším krokem byly semináře přímo pro klienty těchto organizací a po skončení mohli zájemci využít individuální pomoc. Ukázalo se, že pracovníci neziskových organizací zaměřených na děti a mládež s nimi velmi často probírají volbu vzdělávací dráhy po základní škole nebo v případě starších klientů opakovanou volbu či návrat do školy, ale nemají dostatek informací ani zkušeností. Postupně se ke spolupráci spontánně přidávaly i další neziskové organizace. V současnosti tak pomáháme např. mládeži se zdravotním postižením, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s poruchami chování, ale i starším lidem, např. z azylového domu nebo těm, kteří se ocitli z různých důvodů v tíživé životní situaci.

Klienti mohou do našeho Centra zatelefonovat, napsat e-mail, případně po objednání přijít ke konzultaci osobně. Pokud se však na to sami necítí, poradenství může probíhat zprostředkovaně přes sociálního pracovníka, kterého dobře znají a nemají s ním komunikační problémy.

Ivana Eliášková

kariérová poradkyně, CKP v NÚV