Časté dotazy

Co je to EQF?

EQF neboli Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework ) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace, je to společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU.

Kde je zkratka EQF uvedena?

Od října 2017 je údaj o EQF uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu VOŠ. Údaj o EQF najdete také na osvědčení o získání profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací a už od roku 2012 také na dokumentech Europassu – v životopisena dodatcích k osvědčení, na dodatcích k diplomu z VOŠ a dokladu o studijní stáži.

Proč vznikl Evropský rámec kvalifikací?

Evropský rámec kvalifikací reaguje na žádosti členských států EU a sociálních partnerů týkající se podpory transparentnosti kvalifikací, usnadnění pohybu na trhu práce a mobility studentů. Doporučení Rady EU o implementaci EQF bylo přijato v roce 2008 a aktualizováno a znovu přijato v roce 2017. Jeho hlavním úkolem je právě transparentnost kvalifikací na evropském vzdělávacím a pracovním trhu.

Jaké úrovně a jaké typy vzdělávání zahrnuje EQF?

EQF je rámec celoživotního učení, který se vztahuje na kvalifikace získané ve všech odvětvích vzdělávání, včetně všeobecného vzdělávání, odborného vzdělávání a vysokoškolského vzdělávání, ale i kvalifikací získaných v neformálním vzdělávání. Základem je osm referenčních úrovní kvalifikací, od těch nejnižších získaných na základní škole až po nejvyšší, doktorské. Tři nejvyšší úrovně odpovídají úrovni vysokoškolského vzdělávání definované v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Jaké úrovně a jaké typy vzdělávání zahrnuje EQF v českém kontextu?

Od speciálních a základních škol, přes střední odborné školy a gymnázia, konzervatoře a vyšší odborné školy až po vysokoškolské kvalifikace. Všechny tyto kvalifikace byly přiřazeny k EQF. Mimo to byly v České republice k EQF přiřazeny i kvalifikace získané v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Co to jsou výsledky učení a proč je používá EQF?

Výsledky učení jsou to, co žák/student umí, zná, chápe a je schopen vykonávat po ukončení vzdělávacího programu nebo procesu učení, nerozhoduje tady např. délka vzdělávacího programu ani typ vzdělávací instituce. EQF využívá výsledky učení (definované z pohledu znalostí, dovedností a kompetencí), protože vzhledem k obrovské diverzitě napříč evropskými systémy pouze tento přístup může umožnit porozumění a propojení jednotlivých národních rámců/systémů.

Co je to Národní přiřazovací zpráva ČR a jaký má vztah k EQF?

Národní přiřazovací zpráva ČR popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací v České republice. V ČR byly ke všem 8 úrovním EQF přiřazeny kvalifikace školního typu (základní, střední a vysokoškolské) a kvalifikace z oblasti neformálního a informálního učení definované v Národní soustavě kvalifikací. V červenci 2011 schválila Národní přiřazovací zprávu Vláda ČR.