Pro odborníky

Přiřazovací proces

Od roku 2008 probíhají v evropských zemích tzv. přiřazovací procesy, v rámci kterých jsou všechny kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány k osmi úrovním společného evropského rámce kvalifikací (EQF).

V České republice probíhá přiřazovací proces od roku 2009. Jeho výsledkem je možnost rozdělení všech kvalifikací do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 6 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole.

Zobrazení výsledku přiřazovacího procesu

Zobrazení výsledku přiřazovacího procesu

Publikace

Doporučení Rady EU o EQF z roku 2017

Přiřazovací zpráva

V roce 2008 bylo schváleno Doporučení Rady a Parlamentu členským zemím o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (schváleného 23. dubna 2008), které vyzvalo členské státy, aby uvedly do vztahu své národní systémy a rámce kvalifikací s úrovněmi EQF. V roce 2017 bylo Doporučení revidováno a dne 22. května 2017 Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport přijala revizi Evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení. 

Přiřazovací zpráva ČR

Národní přiřazovací zpráva ČR popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice. V červenci 2011 schválila Národní přiřazovací zprávu Vláda ČR.

Zpráva v úvodní části vysvětluje vznik zprávy a její účel, v druhé části je popsán vzdělávací a kvalifikační systém České republiky a zajišťování jeho kvality, třetí část podrobně popisuje naplnění deseti kritérií a postupů stanovených Poradní skupinou EQF. Čtvrtá, závěrečná část nastiňuje možný další vývoj v oblasti sbližování vzniklých a vznikajících kvalifikačních rámců pro oblasti vzdělávání, tj. pro počáteční primární a sekundární vzdělávání, pro terciární vzdělávání a pro další vzdělávání (rámec registru NSK).

Přiřazovací zpráva je ke stažení zde Přiřazovací zpráva je ke stažení zde (2,23 MB).

Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací

Glosář vznikl v národním koordinačním centru Evropského rámce kvalifikací s cílem co nejvíce sjednotit terminologii používanou napříč různými oblastmi vzdělávání i světa práce. Glosář se snaží srozumitelně definovat termíny, které přicházejí ze zahraničí a jejichž překlady a chápání se různí.

Brožura Evropský rámec kvalifikací

Publikace čtenáře seznamuje s principy, východisky, cíli EQF a jeho souvislostmi s dalšími evropskými nástroji na podporu mobility občanů (např. ECVET, EUROPASS, EQAVET).

Glosář a brožura jsou ke stažení

Newsletter

Časté dotazy

EQF v Evropě

Převodník ISCED 2011 a EQF