CEDEFOP: RÁMCE KVALIFIKACÍ V EVROPĚ

Rámce kvalifikací v Evropě se po období počátečního vývoje a formálního přijímání stávají funkčními. Podporováním principu výsledků učení se rámce kvalifikací v některých zemích vyvíjejí z nástroje popisu systémů kvalifikací do prostředků k jejich reformování a modernizaci.

S výjimkou irského, francouzského a britského rámce jsou ostatní národní rámce kvalifikací stále mladé, byly vytvářeny v posledním desetiletí podle doporučení EQF z roku 20081. Budoucí vliv těchto mladých rámců závisí na jejich potenciálu uspořádat život koncovým uživatelům – žákům, rodičům, poskytovatelům vzdělávání a přípravy, zaměstnavatelům apod. Vývoj v roce 20152 naznačuje, jakou roli by rámce mohly v budoucnu hrát.

Současný stav

V současné době spolupracuje na Evropském rámci kvalifikací3 39 zemí a bylo zavedeno celkem 43 národních rámců kvalifikací (NRK). Kromě posilování transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací na evropské úrovni mají tyto rámce také důležitou roli na národní úrovni. Koncem roku 2015 byla tato situace:

(a) rámce ve 23 zemích dosáhly operačního stadia (ve srovnání s 18 zeměmi v roce 2014). Tyto země lze rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • 17 zemí má plně fungující rámce: Belgie, ČR (s částečným rámcem kvalifikací pro odborné vzdělávání a přípravu – OVP), Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království. To je významný nárůst od roku 2014, kdy bylo v této kategorii jen sedm zemí4. Těchto 17 zemí má 21 různých rámců, včetně tří rámců pro Belgii (Vlámské společenství, Francouzsky mluvící společenství a Německy mluvící společenství) a tří pro Spojené království (Anglie/Severní Irsko, Skotsko a Wales);
 • v šesti zemích (v Chorvatsku, Řecku, Lotyšsku, Černé Hoře, na Slovensku a v Turecku) dosáhly NRK raného operačního stadia. Tyto země dokončily počáteční návrh a přijaly své rámce. Praktické zavádění rámců pokračuje, a proto je jejich prospěšnost a viditelnost pro koncové uživatele stále ještě omezená;

(b) šest zemí je v procesu formálního schválení svých rámců (Španělsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Slovinsko a Finsko). Tyto země ukončily počáteční technický a koncepční návrh; začnou se zaváděním svých rámců, jakmile k tomu budou mít zákonný a politický mandát. Rakousko, Polsko a Slovinsko přijaly nezbytná zákonná opatření v prosinci 2015 a v lednu 2016; Maďarsko a Španělsko očekávají zákonné přijetí v nadcházejících měsících;

(c) zbývající země, většinou ty, které měly v posledních dvou letech přidruženou spolupráci s EQF (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo a Srbsko), stále pracují na návrhu a formálním přijetí NRK. Italské zainteresované strany se shodly na postupu k ustavení NRK včetně národních a regionálních kvalifikací do června 2016.

Dosažení vyspělosti

Ve srovnání s rokem 2014 došlo k nejvýznačnějšímu vývoji v počtu zemí s plně funkčními rámci, který se více než zdvojnásobil. Nejzavedenější a nejvyspělejší rámce – ve Francii, Irsku a ve Spojeném království – jsou nyní revidovány, což ukazuje, že NRK se musejí neustále vyvíjet, aby prokázaly svou relevanci a přidanou hodnotu. Dosažení plně funkčního stavu znamená, že:

 • fáze koncepčního a technického návrhu a vývojového stadia byla dokončena;
 • právní přijetí bylo úspěšně ukončeno;
 • rámec zahrnuje kvalifikace z různých oblastí vzdělávání a profesní přípravy;
 • rámec je viditelný a přístupný pro všechny hlavní zainteresované strany a pro veřejnost, například prostřednictvím databází kvalifikací a uvádění úrovní v dokumentech kvalifikací a v dodatcích k Europassu.

Celkové zavádění (například pokrytí kvalifikací) se sice stále různí, ale všech 17 zemí s plně funkčními NRK nyní poskytuje mapu národních kvalifikací založenou na výsledcích učení, jejímž úkolem je zvýšit transparentnost, srovnatelnost a prostupnost. Některé z těchto rámců mají také regulační (Francie) nebo reformní (Island, Portugalsko) roli and přímo ovlivňují způsob stanovování standardů, navrhování kurikul a integraci výsledků učení do vzdělávací praxe.

Budoucnost

V šetření, které provedl Cedefop v listopadu 20155, byly země požádány o zodpovězení dvou klíčových otázek o současné a budoucí úloze NRK v národní politice vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnanosti:

 • Jak životaschopné NRK jsou? Do jaké míry se rámce kvalifikací stanou stálým rysem národních systémů kvalifikací a do jaké míry mají vliv na politiku a praxi?
 • Jak viditelné NRK budou? Vědí o rámcích žáci, rodiče a zaměstnavatelé a mají z nich prospěch v průběhu profesní přípravy nebo v zaměstnání?
Udržitelnost

Dosažení funkčního stadia u značného počtu NRK vytváří nové úkoly. Zatímco počáteční vytváření NRK bylo spuštěno termíny stanovenými v doporučení EQF, jejich budoucí konsolidace a vliv bude záviset na ochotě národních úřadů a zainteresovaných stran poskytovat další dlouhodobou podporu.

Šetření z roku 2015 poskytuje určité vhledy do politické a praktické udržitelnosti NRK.

Většina zemí nyní považuje NRK za trvalý aspekt svého národního systému kvalifikací. Mnozí lidé se domnívají, že ustavení pevného zákonného základu s jasnými politickými cíli je podstatné pro zaručení a objasnění budoucí úlohy rámců. Aktivní a odpovědné zapojení zainteresovaných stran ze systému vzdělávání a mimo tento systém je také považováno za nezbytnou podmínku pro NRK a zaručení jejich udržitelnosti.

Některé země (např. Lichtenštejnsko a Maďarsko) vyjádřily pochyby o budoucí úloze těchto rámců a zdůrazňovaly potřebu vyjasnit a/nebo posílit politický mandát, který je prosazuje.

Jiné země, včetně Řecka a Norska, poukazují na to, že měnící se národní politické priority mohou ovlivnit některé nové nástroje, např. NRK.

Většina zemí je přesvědčena o tom, že jejich rámce kvalifikací zůstanou v platnosti, některé však poukazují na to, že konečný vliv bude záviset na integraci do hlavních politických procesů. Politicky a institucionálně izolované rámce budou méně schopné plnit očekávání.

Přibližně třetina zemí6 považuje NRK za reformní nástroj. Očekávají, že jim pomohou restrukturovat, posílit a/nebo regulovat jejich národní systémy kvalifikací. I když mnohé země z počátku zdůrazňovaly, že NRK by měly být používány k popisu, nikoliv k pozměňování, mají nyní systémy kvalifikací tendenci objevovat reformní potenciál svých NRK a mají zájem o kombinaci obou funkcí7. Tento trend je spojen s posunem k výsledkům učení a jeho vlivem na standardy kvalifikací, kurikula, hodnocení a metody vzdělávání a profesní přípravy.

Trvalost a udržitelnost rámců závisí na finančních a personálních investicích, které do nich evropské země vkládají. Šetření ukazují, že do NRK jsou věnovány skromné, ale ne zanedbatelné prostředky.

Ve většině zemí pracují na ustavení NRK stálí zaměstnanci na plný úvazek, obvykle v sekretariátu složeném ze dvou až čtyř expertů. V některých zemích, zejména v těch, které už mají rámce vypracovanější, je zavádění NRK integrováno do funkce ministerstev či orgánů odpovědných za kvalifikace a/nebo za zajišťování kvality. Většina zemí upozorňuje na potřebu zvýšení finančních a lidských zdrojů v době, až budou NRK plně fungovat.

Viditelnost

Většina evropských NRK není v široké veřejnosti příliš známá. To lze snadno vysvětlit – jejich počáteční vývoj vyžadoval čas. Nyní je však třeba to změnit. Viditelnosti lze dosáhnout různými způsoby, například prostřednictvím národních databází a informačních kampaní. Důležité je hlavně začlenit úrovně NRK (a EQF) do aktuálních kvalifikačních dokumentů (certifikátů a diplomů)8. To rámce zviditelní nejen pro žáky, ale i pro zaměstnavatele.

Šetření ukazuje, že země stále častěji přistupují k uvádění úrovní NRK v certifikátech a diplomech. 15 zemí9 to již dělá, dalších 1010 prohlašuje, že to začne dělat v blízké budoucnosti. Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Irsko, Litva a Malta jsou mezi zeměmi, které začaly udělovat velké počty kvalifikací s jasnou indikací jejich úrovní v NRK a EQF. Nestejnoměrné zavádění částečně odráží potřebu upravit existující zákonná opatření.

Výhled

Šetření z roku 2015 ukazuje na některé úkoly, s nimiž se evropské NRK budou muset vypořádat:

 • NRK musí lépe integrovat opatření pro validaci výsledků neformálního a informálního učení, bez kterých nemohou opravdu podporovat celoživotní vzdělávání a přinášet hodnotu kariérnímu rozvoji;
 • NRK musejí podporovat využívání výsledků učení pro vytváření a revidování kvalifikačních standardů, kurikul a hodnocení;
 • země musí lépe zviditelnit NRK pro veřejnost a rozšířit zapojení zainteresovaných stran z oblasti vzdělávání / profesní přípravy i trhu práce;
 • země musí lépe integrovat NRK do politiky vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnanosti, aby mohly plně využít jejich potenciál;
 • NRK musejí být úzce propojeny s politikou a praxí zajišťování kvality.

Zdá se, že zde NRK zůstanou. Budou růst a měnit se – mnohé dosáhnou zralosti. Nyní je čas ukázat jejich vliv a nadále hledat způsob, jak uvolnit jejich potenciál.

Evropský rámec kvalifikací: dosažený pokrok

V prosinci 2015 spojilo 26 zemí své národní rámce kvalifikací s EQF: Rakousko, Belgie (Vlámsko a Valonsko), Bulharsko, Černá Hora, ČR, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené království (Anglie, Skotsko a Wales) a Švýcarsko. Tři další země (Kypr, Slovensko a Rumunsko) v současné době jednají s poradní skupinou EQF o svých přiřazovacích zprávách.

Očekává se, že zbývající země budou v blízké budoucnosti následovat, což znamená, že bude dosaženo prvního stadia přiřazování. Poté budou následovat pravidelné aktualizace z jednotlivých zemí, což ukazuje, že zavádění EQF je pokračující proces (Estonsko a Malta prezentovaly aktualizace v roce 2015 a zahájily tak tuto fázi).

Informace shromážděné z přiřazovacích zpráv přispívají ke zvýšení transparentnosti kvalifikací na všech úrovních a vytvářejí vzájemnou důvěru.

Globální dimenze rámců kvalifikací

Rámce kvalifikací – národní a regionální – se rychle objevují po celém světě. Aktualizovaný Globální inventář regionálních a národních rámců kvalifikací, který společně vydaly Cedefop, UNESCO a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) v roce 2014/15, ukazuje, že v roce 2014 tam bylo více než 150 zemí a teritorií zapojených do vytváření a zavádění rámců kvalifikací. Mezinárodní spolupráce ve využívání NRK prostřednictví nadnárodních rámců a podporováním uznávání se zintenzivnila. To platí i pro regionální rámce kvalifikací, k nimž jsou přiřazovány NRK daného regionu12. UNESCO chápe pokrok dosažený v rozvoji národních a regionálních rámců kvalifikací jako výchozí bod a zkoumá technickou a pojmovou proveditelnost světových přiřazovacích úrovní pro kvalifikace stejně jako podmínky pro větší spolupráci mezi regionálními rámci.

Cedefop a mezinárodní práce na rámcích kvalifikací

Cedefop podporuje mezinárodní práci na rámcích kvalifikací, aby pomohl otevřít evropské vzdělávání a přípravu mezinárodnímu vývoji a požadavkům. V roce 2015 se podílel na třech technických studiích zkoumajících vztah mezi EQF a australským (AQF), novozélandským (NZQF) a hongkongským (HKQF) rámcem kvalifikací. Poučení ze tří pilotních projektů bude informovat politické činitele o možném budoucím přiřazování EQF s neevropskými regionálními a národními rámci.

Cedefop přispívá k dialogu a ke spolupráci mezi regionálními rámci kvalifikací a podporuje globální transparentnost kvalifikací.

                                                                                                  

                                                                                                                                         Anna Konopásková

 

1 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (Text s významem pro EHP) Úř. věst. 2008, C 111, s. 1–4.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=CS

2 Cedefop dělá od roku 2009 každoročně inventuru NRK vytvářených v Evropě.

3 Kromě 28 členských států EU se této spolupráce účastní Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko.

4 Analysis and overview of national qualifications framework developments in European countries, annual report, 2014.

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6127

5 Všech 39 zemí, které se podílely na spolupráci při vytváření EQF, bylo vyzváno, aby odpověděly na šetření.

6 Například Belgie (Vlámské společenství), Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, bývalé jugoslávská republika Makedonie, Řecko, Maďarsko, Island, Malta, Černá Hora, Portugalsko, Slovensko a Turecko.

7 Například Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Polsko.

8  Doporučení EQF proto vyzývá země, aby zařazovaly odkaz na úrovně do kvalifikačních a certifikačních dokumentů.

9 ČR, Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Norsko a Spojené království UK (volitelně).

10 Například Rakousko, Belgie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Švédsko a Turecko.

11 EQF, ASEAN qualifications reference framework, the Caribbean qualifications framework, the Gulf qualifications framework, the Pacific qualifications framework, the Southern African Development Community qualifications framework and the transnational qualifications framework for the Virtual University of Small States of the Commonwealth.

Pramen:

Cedefop. Qualifications Framework in Europe. Briefing Note, January 2016, ISSN 1831–2411, 4 p. S přihlédnutím k francouzské verzi Le cadres de certifications en Europe a německé verzi Qualifikationsrahmen in Europa.

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9109

Článek vyšel ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí 3/ 2016 (www.nuv.cz