EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY (EQAVET) V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EQAVET je nástroj, který byl vytvořen na základě dokumentu schváleného Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009. Spolu s ECVET, EQF a EUROPASSem patří do skupiny nástrojů Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů i pracujících a transparentnosti kvalifikací, přičemž společným tématem jsou výsledky vzdělávání.  

EQAVET členským státům na základě společně dohodnutých kritérií pomáhá podporovat neustálé zlepšování jejich systému odborného vzdělávání a přípravy a monitorovat dosažený pokrok. Rámec by neměl sloužit pouze ke zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, ale také k budování vzájemné důvěry mezi různými systémy vzdělávání, která usnadní schvalování a uznávání dovedností a schopností získaných v jiných zemích.

Pilíře celoevropské sítě EQAVET jsou Národní referenční body pro zajišťování kvality odborného vzdělávání, jejich fungování v zapojených zemích je nezbytné pro další rozvoj společných principů, referenčních kritérií a indikátorů, metodických pomůcek a nástrojů na zlepšení kvality odborného vzdělávání. V České republice pověřilo MŠMT počátkem roku 2016 výkonem činností Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality Národní ústav pro vzdělávání, který vystřídal v této pozici Českou školní inspekci. Úzká spolupráce obou institucí nicméně i nadále pokračuje.

Národní referenční body sdružují národní i regionální organizace a sociální partnery zapojené do rozvoje zajišťování kvality odborného vzdělávání za účelem zajištění návaznosti probíhajících aktivit a efektivního šíření informací. Jejich úlohou je také zajistit určitou rovnováhu mezi společným evropským referenčním nástrojem-rámcem, národní realitou a efektivní implementací evropských politik s ohledem na rozdílné kontexty jednotlivých členských států. Rámec může být upraven tak, aby vyhovoval potřebám národních a regionálních systémů, podporoval poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a byl v souladu s národní legislativou a obvyklými postupy.

Indikátory kvality

Na podporu evaluace a zvyšování kvality (na úrovni systémů i poskytovatelů odborného vzdělávání) byl navržen soubor deseti ukazatelů kvality – indikátorů, který byl rozvinut na základě evropské spolupráce a který vychází z evropských údajů a národních rejstříků. Tento soubor ukazatelů má podpořit evaluaci a zvyšování kvality systémů nebo poskytovatelů OVP. Uživatelé, ať už to jsou školy, krajské úřady, ministerstva, nebo jiné instituce, si mohou zvolit ty ukazatele, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům na zajišťování kvality.

Jedná se o:

 • význam systémů zajišťování kvality pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy
 • prostředky vynaložené na vzdělávání učitelů
 • míru účasti v programech odborného vzdělávání a přípravy
 • míru dokončení programů odborného vzdělávání a přípravy
 • míru uplatnění účastníků v programech odborného vzdělávání a přípravy
 • využití získaných dovedností na pracovišti
 • míru nezaměstnanosti podle jednotlivých kritérií
 • zastoupení znevýhodněných skupin
 • mechanismy, které zjišťují potřeby trhu práce a navrhují změny v programech odborného vzdělávání a přípravy
 • opatření na podporu lepšího přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě

 

Cyklus a společná témata kvality

EQAVET dbá rovněž na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy aby na systémové úrovni i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo myšleno na zajišťování kvality. Uživatelům tohoto nástroje, a to jak na úrovni poskytovatelů, tak systému, je doporučováno aplikovat také čtyřfázový cyklus kvality, který jim umožní smysluplně plánovat procesy, realizovat je a vyhodnocovat:

 • plánování – nastavení jasných, vhodných a měřitelných cílů
 • implementace – zavedení procesů a postupů pro dosažení vytyčených cílů
 • hodnocení – navržení a vytvoření hodnoticích mechanismů založených na sběru a zpracování dat
 • přezkoumání (revize) – diskuse s aktéry, zajištění a zapracování zpětné vazby, případné nastavení nových kroků a opatření k dosažení cílů či nových cílů

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě si určila řadu společných témat nazývaných „bloky“ („building blocks“). Celkem šest bloků, které se vzájemně podporují a doplňují, vychází z indikativních deskriptorů a indikátorů EQAVET (ukazatelů kvality). Bloky poskytují pokyny určením klíčových činností, které by mohly být provedeny za účelem zlepšení postupů v oblasti zajišťování kvality v souladu s rámcem EQAVET. V doprovodu praktických příkladů stanovují kroky, které mohou poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy pomoci vyvíjet a podporovat přístup pro zajišťování kvality v souladu s rámcem EQAVET.

Národní referenční bod ČR stanovil v souladu se strategií a prioritami celoevropské sítě na rok 2016 za cíl: rekonstruovat členskou základnu Národní sítě pro zajištění kvality; vytvořit nové webové stránky a další nástroje na zviditelnění EQAVETu; dále podporovat kulturu zajišťování kvality – ve spolupráci s ČŠI rozpracovat v rámci ESF projektu Cesta ke kvalitě vytvořené nástroje pro sebehodnocení školy; navázat na ESF projekt Pospolu a vytvořený online Plán spolupráce a do něj zakomponovat cyklus kvality a pilotně jej ověřit; ale také třeba analyzovat nejčastější důvody, které vedou k revizi profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Martina Kaňáková