GLOSÁŘ PRO POTŘEBY VYTVÁŘENÍ ČESKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ

Glosář vznikl v národním koordinačním centru Evropského rámce kvalifikací (KC EQF) s cílem co nejvíce sjednotit terminologii používanou napříč různými oblastmi vzdělávání i světa práce. Glosář se snaží srozumitelně definovat termíny, které přicházejí ze zahraničí a jejichž překlady a chápání se různí. Domníváme se, že právě KC EQF je vhodným místem, které by mělo usilovat o vzájemné porozumění mezi odborníky z různých oblastí vzdělávání i trhu práce, protože jeho snahou je podpořit vytvoření českého rámce kvalifikací jakožto nástroje pro klasifikaci různých typů kvalifikací do úrovní podle dosažených výsledků učení. Existence takového národního rámce kvalifikací je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

Glosář najdete záložce Publikace