IMPLEMENTACE VÝSLEDKŮ UČENÍ V ESTONSKU

Definice výsledků učení v Estonsku vyplývá z toho, zda se jedná o profesní standardy, nebo o kurikulum. V případě kurikula jsou výsledky definovány jako: „požadavky na odborné vzdělávání, čímž se rozumí znalosti, dovednosti a postoje získané jako výsledek učení. Jsou popsány jako minimální stupeň/požadavek nutný pro ukončení daného vzdělávacího modulu či předmětu. Profesní standardy jsou poté v Estonsku definovány jako „ soubor dovedností, znalostí a postojů požadovaných pro úspěšné vykonávání určité profese“.

Hlavním účelem definice výsledků učení je popsat měřitelným způsobem úspěšný pracovní výkon, pokud jde o dovednosti, znalosti a postoje. Výsledky učení dále slouží jako základ k sestavování osnov a vzdělávacích programů, které splňují požadavky trhu práce, posuzují zvláštní způsobilosti a porovnávají profesní certifikáty v mezinárodním měřítku. Na přípravě definování výsledků učení se podílejí pracovní skupiny, které jsou složeny z expertů v daném profesním odvětví, tj. zaměstnavatelé, vzdělavatelé a jiní odborníci na danou profesní oblast.

Proces samotné definice výsledků učení zahrnuje: mapování profesních oblastí včetně profesních kvalifikací na základě mezinárodní klasifikace povolání z roku 2008 (ISCO-08), dále jsou vyspecifikovány pracovní postupy pro specifickou odbornou způsobilost, tj. povinné kompetence, popisují indikátory, které určují žádoucí pracovní výkon z hlediska dovedností, znalostí a postojí. V neposlední řadě se taktéž na základě výsledků učení definuje úroveň v rámci Estonského kvalifikačního rámce (viz obr.).

ESTONSKÝ KVALIFIKAČNÍ RÁMEC

 PŘÍKLAD – VODOHOSPODÁŘSKÝ TECHNIK (ESTQF 4)

V rámci profesní kvalifikace – v tomto případě – vodohospodářský technik jsou nejprve uvedeny soubory jednotlivých povinných kompetencí, které jsou následně rozvedeny do samostatných úkolů, které uchazeč demonstruje:

Kompetence: Instalace vodovodů a kanalizací v budově.

                 - měření a řezání potrubí

                   - montáž a instalace potrubí

                   - tvorba průchodky potrubí

                   - provádění izolačních prací

                   - instalace sanitární techniky, domácích spotřebičů, vybavení bazénů atd.

Mezi klíčové otázky, které jsou pokládány při definici výsledků učení, patří především:

co konkrétního požadujeme od daného člověka, aby byl schopný úspěšně vykonávat danou profesi, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti musí prokázat, jakým způsobem má prokázat, že disponuje uvedenými kompetencemi, a co uznáme jako „důkaz“ toho, že student požadované úrovně či výsledku skutečně dosáhl. Jinými slovy jsou hledány odpovědi na otázky: „Co? Jak? V jakém kontextu? Kde? S čím?“

Obecné zásady psaní výsledků učení vychází především z aktivit či úkolů, které daná profese obsahuje. Důležité je, aby byly přesně popsány očekávané dovednosti, znalosti a postoje v dané profesi, musí být měřitelné a hodnotitelné a zaměřené na konkrétní pracovní činnost. Taktéž je zásadní, aby jednotlivé výstupy byly realistické a proveditelné v dané časové lhůtě.

Z hlediska vlastního určení výsledků učení je doporučeno, aby byly nejdříve identifikovány nejdůležitější úkoly (asi 3-6 úkolů), které by měl uchazeč splnit. Zde je zásadní, aby všechny úkoly byly měřitelné.

Při formulování je v Estonsku využívání tzv. taxonomie výchovných cílů (Bloomova taxanomie), která je hodnocením rozdílných cílů a dovedností, jež nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle).

Doporučení, jak psát výsledky učení: určení nejdůležitějších úkolů, zpracování 3-6 výsledků učení (všechny musí být měřitelné), použití formulací při definici: „Dělá co, jak, v jakém kontextu“ – začít větu slovesem, využití Bloomovy taxanomie kognitivních schopností. Při určení výsledků učení by věta měla začínat aktivním slovesem.

Příklad:

  •  Znalost/zapamatování: definujte, rozpoznejte
  •  Pochopení/porozumění: charakterizujte, popište, vysvětlete, identifikujte,  seřaďte
  •  Aplikace: vyberte, demonstrujte, implementujte, proveďte
  •  Posouzení: posuďte, rozhodněte, ohodnoťte
  •  Vytvoření: sestavte, zorganizujte, zformulujte.

Při formulaci z hlediska „dělat co, v jakém kontextu“ začíná věta aktivním slovesem, následně je použito podstatné jméno, nebo přímý předmět slovesa, který definuje cíle, na něž je samotný výkon orientován, a ukazuje následně, v jakém kontextu je činnost prováděna.

Klíčové kompetence v celoživotním učení a výsledky učení

Klíčové kompetence i obecné dovednosti jsou v rámci celoživotního učení považovány za průřezové kompetence. V případě některých kvalifikací jsou integrovány do výsledků učení, ale v jiných jsou průřezové kompetence popisovány nezávisle.

Příklad:

  •  Je nakloněn spolupráci, podílí se na týmové práci, přizpůsobuje se týmu a je připraven učit se od ostatních.
  •  Rozvíjí své sociální a interpersonální kompetence a chová se způsobem, který podporuje vzájemnou interakci.
  •  Analyzuje silné a slabé stránky, hledá příležitosti pro svůj vlastní osobní rozvoj, podílí se na odborné přípravě.
  •  Respektuje požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost na pracovišti, bere v potaz životní prostředí.

Mezi zásadní výzvy, které byly v rámci definování výsledků učení v Estonsku zmiňovány, patří především otázky týkající se toho, jak efektivně popsat výkony, které jsou zásadní, významné a ověřitelné, jak se vyhnout tomu, aby byl popisován „ideál“, ale skutečně znalosti, dovednost a kompetence nutné k vykonávání dané profese, jak sestavit výsledky učení v různých kvalifikačních úrovních, jak představit minimální přijatelnou úroveň výkonu, kterou uchazeč musí předvést, jak „nediktovat“ obsah učebního plánu a v neposlední řadě, jak vyjít potřebám různých žáků. 

Tereza Halouzková