PUBLIKACE NÁRODNÍ RÁMCE KVALIFIKACÍ – VÝVOJ V EVROPĚ

Publikace Národní rámce kvalifikací – vývoj v Evropě, kterou vydal v roce 2015 CEDEFOP, poskytuje přehled národních rámců kvalifikací a kvalifikací v nich obsažených, a to ve 32 evropských zemích včetně České republiky. Publikace se zaměřuje na strukturu národních rámců kvalifikací a stupeň, jakého bylo dosaženo v jednotlivých zemích při procesu přiřazování k Evropskému rámci kvalifikací (EQF).

Před rokem 2005 národní rámce kvalifikací existovaly pouze ve třech evropských zemích: Irsku, Francii a Spojeném království. V roce 2015 rámce již existují nebo jsou vytvářeny ve všech 38 zemích spolupracujících na Evropském rámci kvalifikací (EQF). Národní rámce kvalifikací mají jasný dopad na vzdělávání, odbornou přípravu a do jisté míry na tvorbu politiky zaměstnanosti. Zavedení národních rámců kvalifikací signalizuje významný posun v perspektivě politiky, které může změnit a zlepšit způsob, jakým je vzdělávání a odborná příprava organizována a poskytována. Národní rámce kvalifikací jsou stejně jako Evropský rámec kvalifikací založeny na výsledcích učení.

Evropské země se v drtivé většině rozhodly zřídit komplexní rámce kvalifikací, zahrnující všechny úrovně a typy kvalifikací, což umožňuje širší pohled a zaměření se na vztah mezi různými kvalifikacemi a toho jak zapadají do perspektivy celoživotního učení.

nqf publikace.jpg

První část této zprávy nabízí celkový přehled a hlavní tendence národních kvalifikačních rámců včetně krátkých úvah o tom, jaký dopad existence národních rámců kvalifikací má na oblast vzdělávání a zaměstnanosti. Část druhá stručně představuje každý národní rámec a způsob, jakým byl navržen a jak je strukturován. Tento popis je doložen podrobnými tabulkami. Tam, kde byly k dispozici údaje o přiřazení, objevuje si odkaz na úroveň EQF.

Vzhledem k tomu, že většina evropských zemí teprve nedávno dokončila proces přiřazení k EQF nebo samotnou tvorbu národních rámců kvalifikací, je tato publikace opravdu prvním komplexním přehledem na toto téma.

Publikace je k dispozici na http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4137

Jan Brůha