Metodika II

Systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení (2009 - 2012)

Projekt Metodika II, který realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (divize VÚP a NÚOV), přímo navazoval na projekt Metodika I, si kladl za cíl přispět ke zvýšení kvality učitelské profese. Proto se zaměřoval na:

  • systematickou podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení,

  • rozvoj učících se komunit, kde mohou učitelé vzájemně sdílet své zkušenosti,

  • efektivní způsoby vzdělávání v celoživotním učení pedagogů


V projektu proto vznikl Metodický portál RVP.CZMetodický portál ve své obsahové části (moduly Digitálních učebních materiálů – DUM, Články a Odkazy) přináší možnost využívat bezplatně veškeré materiály, které podporují zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) do všech typů škol. Jedná se o teoretické příspěvky, náměty do výuky, učební materiály apod.

Ve své komunitní části (moduly Wiki, Diskuze, digifolio, Blogy) nabízí učitelům komunikační prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, výměnu názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování obsahu Metodického portálu.

Vzdělávací část Metodického portálu (modul E-learning) patřil tutorovaným  e-learningovým kurzům, které navazovaly na uveřejněné materiály, a přispívaly tak k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Realizace projektu: leden 2009 – leden 2012

V projektu byly dosaženy všechny předem stanovené cíle, které jsou popsány níže.

1. Zvýšení kvality počátečního vzdělávání uplatněním moderních technologií, které urychlí proces předávání informací mezi učiteli a tím zefektivní zavádění inovací ve vzdělávání.

Cíl byl splněn tím, že vznikl Metodický portál RVP.CZ, který reprezentuje nejnovější trendy ve světě internetu. Díky novým nástrojům jakými jsou diskuze a blog, napomohl projekt k rychlejšímu přenosu informací mezi učiteli, kteří díky tomu mohli být lépe informováni o novinkách ve vzdělávání.

2. Poskytování široké on-line Metodické podpory pedagogů.

Cíl byl splněn publikováním více než 10 000 příspěvků v různých kategoriích přísně zaměřených na metodickou a didaktickou podporu a pomoc pedagogické veřejnosti.

3. Provozování rozsáhlého národního úložiště digitálních učebních materiálů.

Cíl byl splněn. Na Metodickém portále bylo publikováno na 7 000 digitálních učebních materiálů. Úložiště bylo po celou dobu navázáno na Evropské úložiště LRE provozované v rámci projektu European schoolnet.

4. Vytvoření nových možností spolupráce pro vzájemně se učící učitele.

V rámci projektu byly vytvořeny on-line nástroje podporující spolupráci aktivních učitelů. Mezi jinými to byla učitelská WIKI (obdoba známého projektu Wikipedie), kde mohli učitelé společně vytvářet obsah a na základě zpětné vazby zkvalitňovat svou profesi.

5. Zvýšení využívání ICT technologií učiteli.

Vzhledem k návštěvnosti portálu, která byla na konci roku 2011 na úrovni 10 000 jedinečných denních návštěv lze konstatovat, že Metodický portál RVP.CZ přispěl velkou měrou ke zvýšení používání moderních technologií a internetu učiteli. Tím docházelo ke zlepšení úrovně učitelů v oblasti ICT.

6. Výstupem bude respektovaný a živý portál věnovaný pedagogům a jejich profesi.

Cíl byl bezezbytku splněn. O tomto faktu vypovídá jednak výše zmíněná návštěvnost portálu, ale i velké množství příspěvků, které na portál vkládala pedagogická i odborná veřejnost.

Udržitelnost projektu

Výstupy projektu budou i nadále dostupné na adrese http://rvp.cz a to minimálně po dobu 5 let povinné udržitelnosti projektu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.