P-centrum

www.p-centrum.cz

IČO: 60803291

Registrované sídlo: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/1CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 15_CER_P_Centrum_VSE.PDF Certifikát P-centrum - všeobecná primární prevence


 

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 15_CER_P_Centrum_SEL.PDF Certifikát P-centrum - selektivní primární prevence


 

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 05/16/1/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 15_CER_P_Centrum_SEL.PDF Certifikát a rozsah P-centrum - indikovaná prevence