Začíná růst počet žáků v 1. ročnících středních škol

Situace na pracovním trhu je pro mladé lidi mimořádně příznivá.

Školní rok 2017/2018 je významný skutečností, že konečně začal nárůst počtu žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol. I když je tento nárůst zatím nepatrný a jedná se 0,1 %, tedy 129 žáků, jde bezpochyby o pozitivní trend, odražení se od pomyslného ‚dna‘, k němuž počty nově přijatých klesaly od roku 1990. Očekává se teď zhruba deset let, kdy počet přijímaných na střední školy naopak poroste.

Analýzy a data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury a uplatnění absolventů, ale i jejich pohled na vzdělávací a profesní dráhu přináší publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017, kterou nyní zveřejňujeme.


tisková zpráva TISKOVÁ ZPRÁVA  
PUBLIKACE KE STAŽENÍ

 Česká republika se řadí mezi země s vysokým počtem žáků v odborném vzdělávání na středních školách. Odbornou přípravou jich prochází více než 73 %, což je nejvíce v EU. Následují Chorvatsko, Finsko, Rakousko a Slovensko s podíly vyššími než 69 %. V rámci odborného vzdělávání převládá tradičně technické zaměření. Vzhledem ke skladbě českého průmyslu to umožňuje absolventům poměrně dobrý start na trhu práce.

„Míra nezaměstnanosti mladých lidí se v rámci jednotlivých kategorií středního vzdělání pohybuje na úrovni zhruba 7,7 %, ať jde o vyučené (7,8 %), maturanty (7,7 %), nebo absolventy nástavbového studia (7,6 %),“ uvádí Helena Úlovcová. „V mnoha evropských zemích přitom nezaměstnanost mladých představuje i v době nynějšího hospodářského růstu významný problém,“ dodává náměstkyně.

Analýzy NÚV jsou doplněny také o pohled samotných absolventů škol, a to s odstupem osmi let od ukončení školy. Publikace přináší přehled strategií využívaných žáky a absolventy při volbě oboru a hledání zaměstnání i jejich hodnocení průběhu vzdělávání.

Rádi zodpovíme vaše dotazy:


Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání
e-mail: marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812