Konference partnerství TTnet ČR, říjen 2008

auditorium_perex_web.jpg 22. a 23. října 2008 proběhla v Kostelci nad Černými lesy konference partnerství TTnet s názvem "Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR". Akce, které se zúčastnilo více než 60 odborníků,  proběhla za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.

SBORNÍK 2008b ke stažení SBORNÍK 2008b ke stažení (657,06 KB)

Prezentace v chronologickém pořadí (podrobnosti o průběhu konference s odkazy na tyto prezentace jsou uvedeny níže):

prezentace_P_Byckovsky_konf_TTnetu.pdf prezentace_P_Byckovsky_konf_TTnetu.pdf (193,87 KB)

prezentace_M_Rotport_konf_TTnetu.pdf prezentace_M_Rotport_konf_TTnetu.pdf (111,65 KB)

prezentace_V_Kostka_konf_TTnetu.pdf prezentace_V_Kostka_konf_TTnetu.pdf (113,19 KB)

prezentace_R_Veleta_konf_TTnetu.pdf prezentace_R_Veleta_konf_TTnetu.pdf (793,98 KB)

prezentace_K_Ouroda_konf_TTnetu.pdf prezentace_K_Ouroda_konf_TTnetu.pdf (341,11 KB)

prezentace_O_Pupova_konf_TTnetu.pdf prezentace_O_Pupova_konf_TTnetu.pdf (20,62 MB)

prezentace_J_Vlcek_konf_TTnetu.DOC prezentace_J_Vlcek_konf_TTnetu.DOC (26,00 KB)

prezentace_L_Zdarska_konf_TTnetu.pdf prezentace_L_Zdarska_konf_TTnetu.pdf (961,82 KB)

prezentace_M_Prokysek_konf_TTnetu.pdf prezentace_M_Prokysek_konf_TTnetu.pdf (624,60 KB)

infosheet_VOTE_ALL.pdf infosheet_VOTE_ALL.pdf (168,84 KB)

Program konference:
TTnet_konf_PROGRAM_10_2008.doc TTnet_konf_PROGRAM_10_2008.doc (1,30 MB)

Pozvánka:
Pozvanka_na_konferenci_TTnet_22.10._23._10.08.doc Pozvanka_na_konferenci_TTnet_22.10._23._10.08.doc (569,50 KB)

Průběh konference:

hana_cihakova_TTnet_CR.jpg   Konferenci moderovala Ing. Hana Čiháková z Národního ústavu odborného vzdělávání, koordinátorka partnerství TTnet ČR.

První den konference (22. 10. 2008) zahájil doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc. z Pedagogické fakulty UK prvotní informací o výsledcích dotazníkového šetření mapujícího činnosti vykonávané středoškolskými učiteli odborných škol v ČR. Šetření bylo organizovano partnerstvím TTnet. Prezentace obsahuje informace o cílech šetření, způsobu sběru dat, o charakteristice souboru respondentů a o výzkumných záměrech: prezentace_P_Byckovsky_konf_TTnetu.pdf

Petr Byčkovský, PedF UK Praha

Druhou částí úvodního dne konference byl workshop "Proměny českého odborného školství" s následujícími diskusními bloky:

1. Činnosti středoškolských učitelů;

2. Pedagogický vztah, práva a povinnosti pedagogů a žáků a jejich rodičů;

3. Reforma odborného vzdělávání (RVP, ŠVP);

4. Co očekáváme od NÚOV v oblasti odborného vzdělávání?

Na workshop navazovala pracovní večeře.

2. den konference, čtvrtek 23.10. 2008

Koordinátorka TTnetu ČR, Hana Čiháková zahájila jednání a informovala účasníky o průběhu mezinárodních projektů VOTE ALL (Leonardo da Vinci) a Defining VET professions (Cedefop): infosheet_VOTE_ALL.pdf

Miloslav Rotport, VŠE Praha  Na téma profesního standardu  pro učitele, které bylo odborně diskutováno na předchozích konferencích TTnetu navázal doc. Ing. Miloslav Rotport z Vysoké školy ekonomické v Praze svým příspěvkem Komunikativní složka ve standardu učitele odborných předmětů: prezentace_M_Rotport_konf_TTnetu.pdf. (Anotace: Důležitou složkou (kompetencí) standardu učitele odborných předmětů je složka komunikativní. Zahrnuje nejen vlastní mluvený projev učitele, tedy rétorickou přípravu, ale také schopnosti využívat další prostředky komunikace se žáky, včetně moderních prostředků didaktické techniky. Zejména spojení mluveného slova učitele s využitím promítaných pomůcek (včetně počítačových prezentací) může vyučujícím dělat potíže a je třeba je připravovat i v tomto směru.)

Vladimír Kostka, VŠ technická a ekonomická Č. Budějovice  RNDr. Vladimír Kostka, ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích přednesl příspěvek Učitel, etiketa a kvalifikační standard: prezentace_V_Kostka_konf_TTnetu.pdf . (Anotace. Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele jako součásti kvalifikačního standardu. Příspěvek se snaží otevřít diskusi o stanovení nároků na vystupování a chování učitele, diskusi o míře ovlivňování chování žáků příkladem učitelů, až po vliv vysokoškolských pedagogů na vystupování budoucích učitelů resp. na chování žáků.)

Richard Veleta, NÚOV   Richard Veleta z Národního ústavu odborného vzdělávání, člen koordinačního týmu TTnetu ČR, představil v příspěvku Pojetí aktuálních profesních standardů pro učitele ve Velké Británii standardy, které jsou relevantní pro učitele a lektory působící v sektoru dalšího vzdělávání (New overarching professional standards for teachers, tutors and trainers in the lifelong learning sector). Zvýšená pozornost věnoval prvkům, které mohou inspirovat současnou diskusi o podobě profesních standardů pro učitele v ČR. V prezentaci jsou uvedeny ukázky z britského standardu v anglickém jazyce. Přeložený standard bude k dispozici jako součást příspěvku ve sborníku: prezentace_R_Veleta_konf_TTnetu.pdf

Berta Rychlíková, OSU  Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. z Pedagogické fakulty Ostravské university z katedry technické a pracovní výchovy přednesla příspěvek Tvorba školních vzdělávacích programů na SOU. (Anotace: Pohled na  problematiku tvorby školních vzdělávacích programů z hlediska  zkušeností s vedením diplomantů oboru Učitelství odborných předmětů na Ostravské univerzitě.) Příspěvek byl přednesen bez prezentace a bude součástí sborníku.

Mgr. Olga Pupová z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) přednesla příspěvek EuroSkills 2008: prezentace_O_Pupova_konf_TTnetu.pdf (Anotace: Mezinárodní soutěže EuroSkills představují inovativní platformu pro prezentaci a zvyšování kvality odborných dovedností. Soutěže jsou zaměřeny na mladé lidi od 18 do 25 let. Podporují důležitost odborných dovedností a svým konceptem vytvářejí prostor pro zvyšování zájmu po odborném vzdělávání jako dobré volbě pro pracovní uplatnění. První ročník se uskutečnil od 18. do 20.září 2008 v Ahoy arena Rotterdam/Holandsko.).

Jiří Vlček   Ing. Jiří Vlček se ve svém příspěvku Vzdělávání učitelů v oboru elektro zabýval současným stavem výuky elektrotechnických předmětů, analyzoval příčiny zaostávání školství za praxí a navrhnul postup při jeho modernizaci podmínkách školské reformy: prezentace_J_Vlcek_konf_TTnetu.DOC

Lenka Žďárská, PedF UK Praha   Mgr. Lenka Žďárská, doktorandka z Pedagogické fakulty UK Praha, přednesla příspěvek Interaktivní tabule ve výuce: prezentace_L_Zdarska_konf_TTnetu.pdf. (Anotace: V současnosti se stále více využívá didaktické techniky a pomůcek, které jsou založeny na principu ICT. K nim patří také interaktivní tabule (dále IWB - interactive whiteboard), která má uplatnění v mnoha výukových předmětech často velice různorodého učiva. Využití IWB má řadu předností, ale i nedostatků a klade značné nároky na didaktické i technické dovednosti jejího uživatele. Také z hlediska finančního je velice nákladná a proto je nezbyté zvážit její případný nákup.)

Miloš Prokýšek, PedF UK Praha   Mgr. Miloš Prokýšek, doktorand z Pedagogiké fakulty UK Praha, se ve svém příspěvku pokusil nastínit Možnosti užití webcastingových systémů v odborném vzdělávání, vymezil webcasting vůči ostatním technologiím používající přenos audio a video informací (video-konference), peer2peer komunikační systémy atd.) a sumarizoval výhody i nevýhody webcastingových systémů: prezentace_M_Prokysek_konf_TTnetu.pdf