Často kladené dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy týkající se projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

Co je smyslem projektu Podpora práce učitelů?

Smyslem projektu je vytvářet systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (dále základní gramotnosti) v praxi mateřských a základních škol. V tomto ohledu budou veškeré aktivity projektu:

  • zvyšovat povědomí o významu základních gramotností ve výuce mezi učiteli a dalšími aktéry působícími ve vzdělávání (řediteli škol, zřizovateli škol, fakultami připravujícími učitele apod.);
  • poskytovat metodickou podporu učitelům pro rozvoj základních gramotností napříč předměty;
  • vytvářet uživatelsky atraktivní online prostředí pro sdílení metodických materiálů a práci s nimi.

Jak dlouho projekt potrvá?

Doba realizace projektu je 5 let. Projekt začal v prosinci 2016.

Projekt PPUČ patří mezi tzv. systémové projekty. Co to znamená?

Systémový projekt se zaměřuje na systémové intervence, tedy ovlivňování vzdělávacího systému na národní úrovni.

Jaký má projekt rozpočet?

Celkový rozpočet projektu je 98 700 000 Kč. Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání – http://archiv-nuv.npi.cz/. Projekt je financován v rámci výzvy OP VVV Systémové projekty I.

Kolik škol se bude moci zapojit do projektu?

Projekt bude přímo podporovat minimálně 36 základních a mateřských škol z různých krajů ČR. První fáze výběru škol již proběhla na jaře tohoto roku, v září zahájíme spolupráci s prvními 12 školami. Další školy se zájmem se do projektu zapojit budeme oslovovat na podzim a začátkem příštího roku.

Projekt bude podporovat rozvoj komunit učitelů, oborových didaktiků a zástupců neziskovek. Tyto komunity se budou zaměřovat na rozvoj základních gramotností v jednotlivých oblastech vzdělávání v MŠ a ZŠ. Tyto aktivity budou sdíleny v prostředí Metodického portálu RVP.CZ s ostatními učiteli. Příležitost zapojit se budou mít tedy jak učitelé projektem přímo podporovaných škol, tak ostatní učitelé, kteří budou mít o zapojení do aktivit projektu zájem.

Podle jakých kritérií vybíráte školy, s nimiž budete spolupracovat?

Do projektu hledáme především školy, které mají motivaci dlouhodobě pracovat na rozvoji základních gramotností ve výuce. Vybíráme různě velké školy z různých regionů ČR (i sociálně problematických oblastí), školy realizující výuku podle principů společného vzdělávání a školy na různé úrovni kvality výuky.

Samotná kritéria, podle kterých bude probíhat výběr škol na podzim roku 2017, jsou stále otevřená a budou předmětem dalšího projednávání.

Mohou se do projektu zapojit také víceletá gymnázia?

Přímá podpora projektu se zaměřuje pouze na mateřské a základní školy. Učitelé a žáci gymnázií mohou samozřejmě využívat otevřené výukové zdroje, které v projektu vzniknou nebo budou publikovány na Metodickém portálu RVP.CZ.

Co konkrétního školám přinese účast v projektu?

Hlavní ambicí projektu je skrze spolupráci škol mezi sebou a s akademickým prostředím i oblastí dalšího vzdělávání pedagogů shromáždit, utřídit a nabídnout prostřednictvím moderních digitálních technologií to nejlepší, co je v současné době k dispozici jako metodická podpora rozvoje základních gramotností. U škol, se kterými bude tým projektu spolupracovat přímo, to bude navíc možnost přímého kontaktu s odborníky na jednotlivé gramotnosti a přímá podpora učitelů na škole. Účast v projektu školám přinese příležitost zvýšit kvalitu poskytovaného vzdělávání, zlepšit výsledky žáků, inspiraci a profesní rozvoj.

Získají školy, které se budou na realizaci projektu podílet, finanční podporu?

Část učitelů z přímo podporovaných škol PPUČ bude finančně podpořena. Činností těchto učitelů bude zejména rozvíjet vzájemně se učící komunitu učitelů dané školy v oblasti gramotností ve výuce. Kromě toho budou tito učitelé v dlouhodobém kontaktu s projektovým týmem, kterému budou zprostředkovávat zpětnou vazbu o veškerých intervencích projektu a jejich vlivu na zlepšení kvality výuky.

Mohu se do projektu přihlásit jako učitel?

Jako učitel můžete nominovat vlastní školu pro přímou podporu projektem, což je samozřejmě vhodné nejprve projednat s vedením školy. V průběhu projektu se můžete také zapojit do vzájemně se učící komunity lidí, kteří se zabývají rozvojem základních gramotností v konkrétních předmětech. Tyto komunity budou fungovat především v prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Co může projekt nabídnout školám, které se do něj přímo nezapojí?

V projektu bude postupně vznikat kvalitní znalostní báze o tom, jak podporovat začlenění základních gramotností do výuky. Takovou podporu budou nabízet všechny výstupy vyvíjené projektem:

  • Koncepční studie gramotností – přinese sdílený pohled na tematiku gramotností napříč vzděláváním. Studie bude vycházet z myšlenky vývojového kontinua gramotností a bude obsahovat metodická doporučení a soubor konkrétních aktivit pro učitele.
  • Projekt pomůže ke sblížení pohledu na rozvoj základních gramotností ve vzdělávání v MŠ a ZŠ. To je zatím roztříštěné, často protichůdné. Projekt toho dosáhne především organizováním odborných panelů pro gramotnosti, které podpoří vznik sdíleného pojetí rozvoje gramotností v předškolním a základním vzdělávání, výměnu zkušeností s rozvojem gramotností a setkávání lidí, kteří se tématem zabývají.
  • Prostředí na Metodickém portálu RVP.CZ – umožní sdílení otevřených vzdělávacích zdrojů a výměnu zkušeností s jejich používáním ve výuce.
  • Vzdělávací moduly na Metodickém portálu RVP.CZ – budou učitelům nabízet podporu při začleňování základních gramotností do výuky. Již nyní se můžete inspirovat na stránkách věnovaných čtenářskématematické a digitální gramotnosti.
  • Inovované konzultační centrum NÚV – bude učitelům poskytovat metodické konzultace a možnost propojovat se s dalšími aktéry, kteří také řeší gramotnosti ve vzdělávání.

Co bude pro školu, respektive pro učitele znamenat zapojení do projektu PPUČ?

V projektu nepřinášíme školám jednotně daný program aktivit. Forma a obsah projektových aktivit bude vždy vycházet z potřeb konkrétních učitelů na konkrétní škole. Učitelé se budou rozvíjet především reflexí vzdělávacích cílů, které si v oblasti gramotností ve výuce stanoví (Kam mířím? Kde jsem? Co udělám dál?). Z hlediska učitele je pro zapojení do projektu klíčový zájem se zlepšovat a sdílet vlastní zkušenosti s ostatními. Z pohledu vedení školy je zásadní jasná vize a zájem zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání.