cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vytvářet a zavádět koncepci kariérového poradenství,
 • pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a  
  jejich rodičům,
 • projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – co, kdy, kam a
  jak  studovat – možno na podkladě vyšetření a doporučení PPP,
 • připravovat podmínky a rozšířit možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klimatu školy,
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování:
 • individuální přístup ke každému žákovi,

- pomáhat žákům školy ohrožených předčasným ukončením studia,

- vytvářet návrhy efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný  
   prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.,

- nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům,

       - prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
- hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví

- hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru - drogy, alkohol, kouření a jiné,

 • poskytovat metodickou podporu učitelům:

    - poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů,

 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC, SVP, úřadu práce aj.,

- individuální přístup ke každému žákovi,

- docílit vyšší úroveň sociálního klima školy,

- poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně 
  pedagogických problémů na škole,

- koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními,

- pomáhat žákům a jejich rodičům při volbě studia,

- pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia,

- nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům,

- projektování vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – co, kdy, kam a 
  jak studovat, s doporučením a vyšetřením PPP,

- vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia –
  jako je špatný  prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.

- hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru –
šikana, záškoláctví, drogy, poruchy chování, kázeňské přestupky proti školnímu řádu.