vzdělávání a systém

V ČR dosud nebyl systematický a integrovaný systém vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů, který by odrážel specifika a potřeby školního poradenství. Součástí projektu jsou 4 typy vzdělávacích programů, které se liší podle úrovně dosažených kompetencí frekventantů. 

Zaměření jednotlivých programů je následující:8I8.gif

Úroveň 1: Vytvoření základních kompetencí pro práci ve škole

Úroveň 2: Intervenční a diagnostická práce ve škole

Úroveň 3: Pokročilé techniky práce školního poradenského pracoviště

Úroveň 4: Specializační, např. výcvik supervizorů

Metodici zapojených odborníků

Metodici, kteří působí regionálně – vždy pro malý počet škol (obvykle pět), se podílejí na metodickém vedení zapojených odborníků. Mají víceletou praxi v poradenství a do projektu přinášejí své vědomosti i zkušenosti jak z poradenství, tak z organizace školských Poradenských služeb.

Pro ŠPP metodici znamenají především možnost konzultovat závažné nebo netypické problémy. Nemusí jít vždy jen o odborné konzultace, ale může jít například o koordinaci spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem nebo se specializovanými pracovišti mimo školu.

Nedílnou součástí práce metodiků je i evaluace pracoviště; do značné míry se podílí také na tvorbě metodik. Zaměření metodik je v tomto projektu především na projevy rizikového chování a na další rizika, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků.

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

 

Výchovný poradce

Výchovný poradce se věnuje zejména kariérovému poradenství, u vycházejících žáků zajišťuje předprofesní a profesní přípravu, organizuje exkurze do škol či do firem. Průběžně eviduje dokumentaci problémových žáků, neomluvené absence, svolává a řídí výchovné komise, spolupracuje s rodiči, sociálním odborem, soudy, mediační a probační službou a lékaři.

 

Školní psycholog

Školní psycholog vede zejména individuální pohovory s žáky, kde zjišťuje příčinu výchovných či výukových obtíží (rozhovorem i pomocí diagnostických metod). Následně poskytuje poradenskou i terapeutickou péči žákům, provádí reedukace i nácvik studijních dovedností (jak se učit). Dle potřeby také provádí krizovou intervenci (afektivní stavy, sebepoškozování). Nutná je zde spolupráce s rodiči i dalšími odborníky s cílem co nejefektivnější pomoci a podpory žákům. Kontakt s rodinou (nebo alespoň jedním z rodičů) považujeme za mimořádně důležitý, dobrá spolupráce s rodinou významně zvyšuje pravděpodobnost nápravy (nebo alespoň zlepšení) aktuálního stavu. Rodiče dostávají přímá doporučení, rady, jak k dítěti přistupovat, případně na které další odborníky se můžou (by měli) obrátit. 

 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se věnuje zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům, se kterými řeší aktuální krizové intervence se žáky, se kterými následně pracuje při individuálních hodinách a systematicky napomáhá při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu.