Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga schválila porada vedení MŠMT na konci května 2015. Na začátku roku 2016 byl dokument aktualizován.

Metodicke_doporuceni_ke_zrizeni_funkce_asistenta_pedagoga.pdf Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (únor 2016)

Upozornění pro práci s Metodickým doporučením pro zřízení funkce asistenta pedagoga

Informace uváděné v textu metodiky v části, která popisuje velikost úvazku asistenta pedagoga, se nově k 1. 1.2018,  řídí novými pravidly pro stanovování velikosti úvazku asistenta pedagoga na základě novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění vyhlášky č. 270/2017Sb.

Jedná se především o úpravu §5 vyhlášky, který člení činnosti asistenta pedagoga na činnosti orientované zejména na podporu vzdělávání žáka a dále na pomocné činnosti, které jsou často i pro skupinu žáků.

Novela vyhlášky upravuje také členění úvazků podle rozsahu možné podpory na týden. Vedle dosavadní výše úvazků se tak doplňují velikosti úvazků, které lépe korespondují s počtem hodin výuky.

Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 9:1. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

Nově dochází také k úpravě §17  odst. 4 a 5 věty druhé, kdy se upravuje počet pedagogických pracovníků ze „4“ na „3“.

Upravuje se také normovaná finanční náročnost pro práci asistenta pedagoga.


Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020.

Součástí metodického doporučení jsou i přílohy:

  • Metodika pro ŠPZ: postup při posuzování potřeby asistenta pedagoga
  • Doporučení ŠPZ ke zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Rizika v práci asistenta pedagoga
  • Odborná způsobilost asistenta pedagoga

Smyslem metodického doporučení je poskytnout v praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely školského zákona č.  82/2015 Sb. 


Metodické doporučení vypracoval Národní ústav pro vzdělávání na základě požadavku MŠMT. Je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, dále i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů.