I. Instalace elektronické písemné zkoušky

Příručka pro správce školních sítí

Elektronická písemná zkoušky je lokální aplikace, kterou si každá škola instaluje ve své školní počítačové síti. Instalaci může provádět pouze pracovník, který má oprávnění instalovat ve školní počítačové síti programy.

Základem elektronické písemné zkoušky je zkouškový server.
K instalaci je určen instalátor, který si škola stáhne z portálu pro školy: https://skola.novazaverecnazkouska.cz/, kde je umístěn trvale pod záložkou Zkouška na počítačích.

01.jpg
Po spuštění instalátoru se objeví průvodce instalací, s jehož pomocí instalaci provedete.

02.jpg


Písemnou zkoušku je možné realizovat na stolních počítačích lokální počítačové sítě. K tomu účelu slouží software s názvem „Server elektronické písemné zkoušky“. Ten umožňuje z libovolného počítače v lokální síti školy, který splňuje níže uvedené požadavky, vytvořit zkouškový server a řídit z něj zkoušku.
Server elektronické zkoušky je koncipován jako přenositelná aplikace bez extrémních závislostí. Veškeré potřebné komponenty jsou zabudovány a není tudíž potřeba instalovat žádné další softwarové balíčky, jako je např. databáze či webový server.

Důležité jsou parametry, které musí splňovat počítačová síť v učebně a jednotlivé počítače. Je třeba, aby správce IT tyto parametry zkontroloval.

Softwarové a hardwarové požadavky – server:

 • operační systém Microsoft Windows XP a vyšší (libovolná edice);
 • běhové prostředí Microsoft NET Framework 4 Client Profile;
 • 2 GB – 8 GB paměti RAM v závislosti na počtu oborů vzdělání a žáků;
 • volný prostor na disku alespoň 10 MB + 100 MB pro každý obor vzdělání;
 • připojení k LAN prostřednictvím kabelu (v žádném případě nelze používat WiFi!);
 • počítač zabezpečený fyzicky i elektronicky (nepřístupný žákům a nepovolaným osobám, přísný firewall, složité heslo).

Nemusí to tedy být síťový server, ale jakýkoliv počítač v síti nebo k síti dodatečně připojený, který splňuje uvedené podmínky

Softwarové a hardwarové požadavky – terminály:

 • operační systém pro stolní počítače (Windows, OS-X, Linux…), poslední aktualizace;
 • prohlížeč Google Chrome v nejnovější verzi;
 • 1 GB paměti RAM;
 • vypnout režim spánku a režim usínání disků. 

Důležité upozornění:

 • Zabezpečení počítače, na kterém je nainstalován zkouškový server, je nezbytný krok k zamezení úniku dat a zmaření nejen zkoušky, ale i práce mnoha autorů, editorů, korektorů a dalších členů týmů připravujících banky úloh zadání.
 • Datové úložiště zkouškového serveru je optimalizované pro rychlé čtení a zápis a neprovádí šifrování dat před jejich uložením na disk. Aplikace je navíc jako celek včetně dat snadno přenosná, což přináší velké výhody (snadný a rychlý přesun na jiný počítač, snadná archivace, snadný přístup kdykoli v budoucnu, apod.), ale zároveň to umožňuje zkouškový server velmi snadno spustit komukoli, kdo získá kopii instalačního adresáře.
 • Instalační adresář obsahuje všechna data, se kterými zkouškový server pracuje, tj. jak kompletní banky úloh instalovaných oborů včetně vzorových řešení, tak data o realizovaných zkouškách, odpovědích a výsledcích žáků atd. Proto je důležitou povinností školy zabránit nepovolaným osobám v přístupu k počítači s instalovaným zkouškovým serverem a především k souborům v instalačním adresáři zkouškového serveru.
 • Velmi vhodnou volbou pro zkouškový server je přenosný notebook. Správce zkoušky může notebook po dobu zkoušky připojit k LAN v učebně a zajistit nad ním dohled, a po jejím skončení může notebook přenést na zabezpečené místo, opět připojit k LAN (a umožnit tak přístup hodnotitelům) a odejít. Je mnohem snadnější chránit jeden přenosný notebook, než těžký midtower připojený mnoha kabely v místnosti, ke které mají klíče desítky lidí.
 • Pokud je na škole k dispozici zabezpečená technická místnost či serverovna, je optimální nainstalovat zkouškový server na chráněný počítač v serverovně a pracovat s aplikací prostřednictvím vzdálené plochy (RDP, VPN, ...). Je tak zajištěna neustálá fyzická ochrana, přičemž přístup prostřednictvím vzdálené plochy je pro potřeby ovládání zkouškového serveru plně dostačující.

Systém je nastaven na použití internetového prohlížeče Google Chrome v nejnovější verzi.

Zkouškový server je možno naistalovat ve škole na více místech – ve více učebnách a každý bude pracovat samostatně. K tomu slouží stanovení tzv. instance zkouškového serveru, kde škola zadává obvykle označení učebny, kde bude server umístěn.

03.jpg


Při instalaci si škola vybere počítač, na který server instaluje. Doporučuje se lokální disk nejvýkonnějšího počítače, který je propojen do sítě (hardwarově) s žákovskými stanicemi.

04.jpg


Pro snadnější ovládání si škola zvolí složku pro instalaci.

05.jpg


Po instalaci zkouškového serveru získá škola banky úloh oborů, které má zapsány v rejstříku.

Získání bank úloh

Po zvolení složky škola zadá své REDIZO a heslo, které je stejné jako při přihlášení k portálu pro školy.

06.jpg


Cvičné úlohy

Od ledna 2017 se postupně v systému zavádějí banky cvičných úloh. Jedná se o úlohy, které žákům činí největší potíže, a to jak z hlediska obsahu (jsou to náročné úlohy, které je třeba se žáky procvičovat), tak z hlediska provedení (úlohy, ve kterých je používán grafický editor).
Počet oborů se cvičnými bankami se postupně rozšiřuje, cílem je, aby byly vytvořeny pro všechny obory. Využití těchto cvičných úloh je v principu stejné, jako u tzv. ostrých úloh. Jsou používány v elektronické zkoušce, jen časová dotace takovéto cvičné zkoušky je omezena na jednu až dvě vyučovací hodiny.

Cvičné úlohy jsou trvale k dispozici.
Banky úloh mají v kódu písmeno X (místo písmena E) a písmeno Y (místo písmena H).

Škola si vybere obory, ze kterých žáci budou skládat zkoušku a pro které jsou už připraveny banky úkolů.

07.jpg

 
Pak se objeví rekapitulace a potvrzením na tlačítko „Ano“ je zahájena vlastní instalace.

08.jpg


Pokud je otevřen řádný nebo mimořádný termín zkoušky, objeví se v instalátoru další výběr, kde je uveden název této zkoušky.

09.jpg


Pro získání bank oborů pro řádný nebo mimořádný termín zkoušky si škola vybere tento termín a dále postupuje obdobně jako u cvičných úloh.

 

Důležité upozornění:
Pokud se v záložce Aktuality objeví upozornění na aktualizaci aplikace Elektronická zkouška na počítačích, je třeba provést novou instalaci serveru elektronické zkoušky. Tu je třeba provést i v případě, že se zde objeví upozornění na aktualizaci bank oborů.


10.jpg

Doporučujeme, aby každý školní rok měl samostatnou instalaci. Do jednoho serveru Elektronické zkoušky lze zahrnout všechny termíny zkoušek. Pro cvičné úlohy doporučujeme samostatnou instalaci serveru Elektronické zkoušky. Vzhledem k tomu, že se banky cvičných úloh budou dále rozšiřovat, doporučujeme jejich pravidelnou aktualizaci.