Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.


Je nějaká podpora pro tvorbu PLPP a IVP?

V rámci metodické podpory jsou zveřejněny formuláře PLPP a IVP, které jsou v souladu s právními předpisy a slouží jako interaktivní šablony.

Plány IVP a PLPP


Základní náležitosti týkající se individuálního vzdělávacího plánu (IVP) jsou stanoveny v § 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která také obsahuje jako přílohu formulář IVP. Pro vlastní tvorbu IVP může být výhodné použít interaktivní formulář IVP, který je k dispozici na stránkách Průvodce upraveným RVP ZV, dostupného na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466. Poznámky u jednotlivých řádků pomohou s jejich vyplňováním. Školy, které mají svůj ŠVP vytvořen v programu InspIS, který je k dispozici na stránkách ČŠI, mohou IVP vytvářet přímo v tomto programu.

Podpůrné opatření spočívající ve zpracování IVP se netýká všech žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Vyhláška č. 27/2016 Sb. stanovuje v případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého stupně případné využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu. U žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně je individuální vzdělávací plán podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. uplatňován zpravidla. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně IVP je uplatňován a může být uplatňován i při vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními pátého stupně. Rozhodující je obsah doporučení ŠPZ.

Pokud má žák IVP přiznán v rámci podpůrných opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou kromě doporučení školského poradenského zařízení nutná žádost zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel školy musí vyhotovit rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP. Ve formuláři IVP se uvádí datum tohoto rozhodnutí a zdůvodnění. Na formuláři IVP není vymezené místo pro podpis ředitele, není tedy jeho povinnou součástí. V případě zamítnutí žádosti o povolení IVP ředitelem školy se jedná o rozhodování podle § 165 školského zákona.

Pro správný postup ve věci IVP je užitečné připomenout, že škola v zásadě nemá možnost odmítnutí zpracování IVP a je tedy povinna na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení IVP žákovi s přiznanými podpůrnými opatřeními vypracovat.

Zákonný zástupce žáka uděluje s poskytováním podpůrného opatření školou (spočívajícího ve výuce podle IVP) písemný informovaný souhlas. Neposkytnutí písemného informovaného souhlasu je možné považovat za postup, který není v souladu s nejlepším zájmem dítěte, a v krajních případech je možné ho řešit ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany.

Podle § 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb. je rozhodování o podobě IVP v kompetenci ředitele školy, který provádění IVP zajišťuje. Míra konkrétnosti IVP je dána tím, jaké další podpůrné opatření je doporučeno školským poradenským zařízením (ŠPZ), dále tím, jaký systém je ve škole nastaven pro realizaci individualizace výuky. Míra konkrétnosti rozpracování úpravy obsahu vzdělávání, způsob rozpracování IVP v oblasti úprav obsahu vzdělávání a úprav očekávaných výstupů není vyhláškou č. 27/2016 Sb. exaktně stanoven.

Podle § 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají být s IVP seznámeni všichni vyučující žáka. Jelikož provádění IVP zajišťuje ředitel školy, je v jeho kompetenci rozhodnout, jaký způsob informování pedagogických pracovníků o potřebné individualizaci výuky u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními zvolí. Uvedení jména a příjmení učitelů jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich podpisů je součástí formuláře IVP (příloha č. 2 vyhlášky 27/2016 Sb.). 

Mohu se zeptat, zda je někde nějaké vzorově vypracované IVP dle vyhlášky 27/2016?

Vzorově vypracované IVP najdete zde.

Jaký je postup při zřizování IVP?

Pokud má žák IVP přiznán v rámci podpůrných opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou kromě doporučení školského poradenského zařízení nutná žádost zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel školy musí vyhotovit rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP. Ve formuláři IVP se uvádí datum tohoto rozhodnutí a zdůvodnění. Na formuláři IVP není vymezené místo pro podpis ředitele, není tedy jeho povinnou součástí. V případě zamítnutí žádosti o povolení IVP ředitelem školy se jedná o rozhodování podle § 165 školského zákona.

Můžeme jako škola odmítnout vystavit pro žáka IVP?

Pro správný postup ve věci IVP je užitečné připomenout, že škola v zásadě nemá možnost odmítnutí zpracování IVP a je tedy povinna na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení IVP žákovi s přiznanými podpůrnými opatřeními vypracovat.

Zákonný zástupce žáka uděluje s poskytováním podpůrného opatření školou (spočívajícího ve výuce podle IVP) písemný informovaný souhlas. Neposkytnutí písemného informovaného souhlasu je možné považovat za postup, který není v souladu s nejlepším zájmem dítěte, a v krajních případech je možné ho řešit ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany.

Podle § 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb. je rozhodování o podobě IVP v kompetenci ředitele školy, který provádění IVP zajišťuje. Míra konkrétnosti IVP je dána tím, jaké další podpůrné opatření je doporučeno školským poradenským zařízením (ŠPZ), dále tím, jaký systém je ve škole nastaven pro realizaci individualizace výuky. Míra konkrétnosti rozpracování úpravy obsahu vzdělávání, způsob rozpracování IVP v oblasti úprav obsahu vzdělávání a úprav očekávaných výstupů není vyhláškou č. 27/2016 Sb. exaktně stanoven. 

Mají být s podpůrnými opatřeními, případně s IVP, pro konkrétního žáka prokazatelně seznámeni ti vyučující, kteří vyučují žáka pravidelně, podle seznamu v třídní knize, nebo všichni vyučující na škole - pro případ, že by šli do třídy tohoto žáka suplovat?

Podle § 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají být s IVP seznámeni všichni vyučující žáka. Jelikož provádění IVP zajišťuje ředitel školy, je v jeho kompetenci rozhodnout, jaký způsob informování pedagogických pracovníků o potřebné individualizaci výuky u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními zvolí. Uvedení jména a příjmení učitelů jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich podpisů je součástí formuláře IVP (příloha č. 2 vyhlášky 27/2016 Sb.).