Jaké základní právní předpisy se vztahují k péči o tyto žáky?

Pro školy, které vytvářejí školní vzdělávací programy, je podstatné, že požadavky stanovené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nalezneme v každém rámcovém vzdělávacím programu (RVP). Zapracování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků se zdravotním postižením do školních vzdělávacích programů (ŠVP) je pro školy závazné.
Kromě RVP se škola při plánování a realizaci ŠVP musí řídit platnou školskou legislativou – školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zejména § 16) a prováděcími předpisy.
K základním předpisům patří především vyhlášky MŠMT:
• Vyhláška č. 73 / 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č 147 / 2011 Sb
• Vyhláška č. 72 / 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116 / 2011 Sb.
Zatímco vyhláška č. 73 / 2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147 / 2011 Sb., umožňuje nalézt odpovědi na otázky podstatné pro vlastní výuku žáků se zdravotním postižením, směřuje vyhláška č. 72 / 2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116 / 2011 Sb., k působnosti školských poradenských zařízení a jejich spolupráci s rodiči těchto žáků. Její současná úprava je významná zejména tím, že právně zaštiťuje zvyšování informovanosti žáků i jejich zákonných zástupců při poskytování psychologických či speciálně-pedagogických služeb. Stanoví, že žák i jeho rodiče musí být školou nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně a jednoznačně informováni o náležitostech poradenské služby; svůj souhlas s ní stvrzují rodiče žáka písemným souhlasem. Přitom již musí být obeznámeni s charakterem, rozsahem, délkou, postupy a předvídatelnými důsledky služby i s možnými následky, pokud služba poskytnuta nebude. Vysvětlena musí být i veškerá práva a povinnosti spojené s poradenskými službami.