Jakými formami se mohou žáci se zdravotním postižením vzdělávat?

Žáci, u nichž byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby, se mohou podle školského zákona a vyhlášky
č. 73 / 2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147 / 2011 Sb., § 3 vzdělávat:
• Formou individuální integrace, kterou se zpravidla rozumí vzdělávání žáka v běžné třídě v běžné škole a které je upřednostňováno, případně ve speciální škole pro jiné postižení.
• Formou skupinové integrace, kdy je žák vzděláván ve třídě či oddělení v běžné škole nebo speciální škole. Zpravidla se jedná o zřízení samostatné třídy pro žáky s jedním druhem postižení.
• Formou vzdělávání v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola).
• Kombinací všech tří výše popsaných forem.