Kdo rozhoduje o tom, že se jedná o žáka se SVP?

Velmi důležité je, že speciální vzdělávací potřeby (SVP) dětí, žáků a studentů zjišťuje (diagnostikuje) školské poradenské zařízení (§ 16, odst. 5 školského zákona). Podrobnosti k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání stanovuje již neplatná, ale svým racionálním sdělením neustále využívaná směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002).
Pro zařazení žáka do tohoto režimu je směrodatný zejména rozsah a závažnost jeho postižení. Jinými slovy, rozhodující je stupeň a typ zdravotního postižení. Žáka nelze považovat za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pouze proto, že má běžnou oční vadu a nosí brýle. Diagnostika speciální vzdělávací potřeby tedy musí být podložena odborným speciálně pedagogickým a psychologickým stanoviskem. Jestliže je SVP potvrzena, umožní to škole čerpat pro žáka navýšené finanční prostředky. Další odstavce § 16 školského zákona se potom podrobněji věnují podmínkám, které je při vzdělávání žáků se SVP nezbytné zajišťovat.
Podmínky pro zařazování žáků se zdravotním postižením do vzdělávání a pro zajištění speciálního vzdělávání, tj. vzdělávání ve školách, třídách nebo studijních skupinách zřízených speciálně pro žáky se zdravotním postižením, nebo pro převedení žáka do vzdělávacího programu upraveného pro tyto žáky, konkretizuje vyhláška MŠMT č. 73 / 2005 v platném znění.