Evaluace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH v roce 2017

_2218077511.jpg Národní ústav pro vzdělávání realizuje již od roku 2013 hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a udělováním tzv. certifikátů odborné způsobilosti.

Školy si samy určují, koho a za jakých podmínek přizvou, aby se podílel na naplňování preventivního programu školy. Bývá běžnou praxí, že si školy zvou pro různá témata na svou půdu zejména nestátní neziskové organizace, nadace a zájmové spolky, Policii ČR nebo Městskou policii, zdravotníky a další specializované profese. Ředitelé škol v minulosti upozorňovali na fakt, že neexistovala kritéria nebo opora pro školy, jak poznat bezpečný a efektivní program prevence. Přitom právě ředitelé škol zodpovídají za bezpečí žáků a relevantní formu i obsah práce během preventivních aktivit, a to i v případě, že je realizuje externí subjekt.

Na potřebu stanovit srozumitelná kritéria kvality a posuzovat jejich naplňování jednotlivými programy školské primární prevence (aby preventivní působení na školách bylo efektivní a pro žáky bezpečné) reagovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tím, že pověřilo v roce 2012 Národní ústav pro vzdělávání evaluovat odbornou způsobilost poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Za kalendářní rok 2017 bylo k posouzení odborné způsobilosti přihlášeno celkem sedm programů. Z tohoto počtu představují čtyři programy od třech organizací zcela nové zájemce, kteří posouzením odborné způsobilosti ještě nikdy neprocházeli. Žádosti o posouzení dvou programů (oba na úrovni indikované prevence) podaly organizace, které již certifikát mají, ale pouze na programy všeobecné a selektivní prevence. Sedmá žádost směřovala k programu všeobecné primární prevence, který byl posuzován již před třemi lety, ale certifikát neobdržel.

V rámci kalendářního roku 2017 bylo na základě těchto žádostí realizováno posouzení čtyř programů. Zbylé tři programy budou posouzeny až začátkem roku 2018. Vedle toho se ale ještě v roce 2017 uskutečnila tři tzv. dohlídková šetření, která se konají při nutnosti opakované kontroly organizace při udělení certifikátu na zkrácenou dobu jednoho roku, nebo při nahlášených stížnostech na kvalitu již certifikovaného programu. Celkem se tak v kalendářním roce 2017 uskutečnilo sedm místních šetření (při započtení dohlídkových místních šetření).

Všechny závěrečné zprávy evaluačních týmů byly předány Výboru pro udělování certifikací při MŠMT. Ten v letošním roce doporučil u nově posuzovaných organizací jak udělit, tak také neudělit certifikát odborné způsobilosti. Organizacím, kterým byla certifikace udělena, byl vystaven a zaslán certifikát, který byl také umístěn na webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání, kde je aktuální seznam platných certifikátů s dalšími informacemi zveřejněn.

U organizací posuzovaných při dohlídkových šetření bylo v obou případech, kdy se řešilo případné prodloužení certifikátu, rozhodnuto o prodloužení platnosti certifikátu na standardní dobu platnosti 5 let. U dohlídkového šetření, které bylo realizováno na základě stížnosti na fungování organizace, bylo rozhodnuto o odebrání certifikátů posuzované organizace.

Ke konci roku 2017 tak Národní ústav pro vzdělávání eviduje celkem 56 organizací s 88 aktuálně platnými certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 88 certifikovaných programů je 55 programů všeobecné prevence, 24 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.

   

Příprava návrhu revize procesu a revidovaných standardů

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování se řídí dokumenty, které vznikly v roce 2012. Kritéria kvality programů PPRCH stanovují tzv. standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Tento materiál se používá ve stejné podobě již od roku 2012, nicméně během let jeho praktického používání se ukázalo, že v určitých aspektech existuje prostor pro úpravu některých standardů, jejich zpřesnění a zjednodušení. Z tohoto důvodu byly v roce 2016 započaty práce na revizi celého procesu a jednotlivých dokumentů tak, aby byly nejpozději v roce 2018 hotové návrhy upravených standardů odborné způsobilosti a dalších materiálů.

 

Školení pro poskytovatele programů

Národní ústav pro vzdělávání nabídl případným zájemcům o certifikaci odborné způsobilosti z řad poskytovatelů programů celodenní školení, stejně jako tomu bylo i v minulých letech. To se uskutečnilo ve čtvrtek 24. srpna 2017 a zúčastnilo se ho celkem 16 osob. Školení bylo pro účastníky zdarma.

 

Propagace certifikovaných organizací

Také v roce 2017 byl systém certifikací odborné způsobilosti prezentován na řadě seminářů, konferencí a odborných setkání k tématu prevence rizikového chování. Mezi největší akce, kde byla pracovníky NÚV tato aktivita prezentována, patří konference k tématu prevence rizikového chování PPRCH konaná ve dnech 18. - 19. září 2017 v Praze. Prezentace spojená s motivováním školních metodiků prevence k využívání certifikovaných organizací se uskutečnila také na konferenci primární prevence Moravskoslezského kraje konané na začátku října 2017. Stručné představení certifikací odborné způsobilosti proběhlo i na konferenci s názvem Prevence v kontextu ústavní výchovy pořádané Národním ústavem pro vzdělávání 7. 11. 2017 v Praze. Opakovaně byly certifikované programy také prezentovány na metodických a vzdělávacích seminářích, které NÚV pořádá pro krajské školské koordinátory prevence.

Představování a prezentace o systému certifikace odborné způsobilosti slouží nejen k informování o tom, co přináší a jak probíhá proces posuzování odborné způsobilosti, ale také k informování široké veřejnosti o zásadách poskytování efektivní a bezpečné primární prevence a k propagaci seznamu organizací s uděleným certifikátem tak, aby školy upřednostňovaly tyto organizace, u kterých byla ověřena a potvrzena kvalita jejich práce a nabízených programů primární prevence.

Certifikace, resp. evaluace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování budou pokračovat také v roce 2018.