Zpráva z certifikací za rok 2015

_2218077511.jpg Programy školské primární prevence zahrnují širokou škálu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní variabilitu v rámci poskytovatelů těchto programů. Z hlediska efektivity prováděné primární prevence jsou stanovena základní kritéria kvality, které má program splňovat tak, aby toto preventivní působení na školách bylo skutečně efektivní. Organizace, které chtějí kvalitu svých programů a naplnění kritérií prověřit, mohou absolvovat proces certifikace a získat certifikát, který deklaruje, že organizace a certifikované programy, které nabízí, splňují standardy kvality odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Závěrečná zpráva o realizaci certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování

V průběhu roku 2015 bylo realizováno 6 místních šetření u pěti nově přihlášených organizací a jedné organizace přihlášené na konci roku 2014. Během těchto šesti místních šetření se kontrolovala způsobilost osmi programů (dvě organizace požádaly o certifikaci dvou typů programů). Z těchto 8 posuzovaných programů bylo 5 shledáno v souladu se standardy a byl jim udělen certifikát odborné způsobilosti, 3 programy standardům nevyhověly a certifikát jim udělen nebyl. Certifikát byl vydán 4 programům všeobecné primární prevence a 1 programu selektivní primární prevence.

Řada certifikátů vydaných v roce 2014 byla udělena podmínečně na dobu 1 roku s nutností opakovaného posouzení určitých méně vážných nedostatků v kvalitě práce organizace. V roce 2015 se tak konalo celkem 8 dohlídkových místních šetření, během kterých se kontrolovalo naplnění podmínky u různých 9 programů prevence. U všech devíti opětovně posuzovaných programů byla nakonec platnost certifikátu prodloužena na standardní dobu platnosti 5 let.

K prosinci 2015 tak Národní ústav pro vzdělávání eviduje celkem 51 organizací s 84 certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 84 certifikovaných programů je 50 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.

   

kraj

počet certifikovaných organizací sídlících v kraji

počet certifikovaných programů organizací sídlících v kraji

počet certifikovaných programů všeobecné prevence

počet certifikovaných programů selektivní prevence

počet certifikovaných programů indikované prevence

Hlavní město Praha

11

20

11

8

1

Středočeský kraj

5

9

5

3

1

Jihočeský kraj

7

11

7

3

1

Plzeňský kraj

2

4

2

1

1

Karlovarský kraj

0

0

0

0

0

Ústecký kraj

2

2

2

0

0

Liberecký kraj

1

1

1

0

0

Královéhradecký kraj

2

2

2

0

0

Pardubický kraj

1

2

1

1

0

Kraj Vysočina

6

8

6

2

0

Jihomoravský kraj

3

9

3

3

3

Olomoucký kraj

3

4

3

1

0

Moravskoslezský kraj

6

8

5

2

1

Zlínský kraj

2

4

2

1

1

celkem

51

84

50

25

9

Tabulka č. 1 – kompletní přehled vydaných certifikátů podle typů prevence a krajů, ve kterých sídlí certifikované organizace

   

Nejvíce certifikovaných organizací sídlí v Praze a Jihočeském kraji. Oblastí, kde je málo certifikovaných organizací, je zejména severozápad republiky zahrnující Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. V Karlovarském kraji není žádná taková organizace, v Libereckém je 1 organizace s 1 programem a v Ústeckém kraji 2 organizace se 2 certifikovanými programy.

Pracoviště pro certifikace pravidelně předkládalo výstupy z realizovaných místních šetření Výboru pro udělování certifikací (dále jen Výbor). Ten je tvořen ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Policie ČR, České asociace adiktologů, Asociace nestátních neziskových organizací, metodiků prevence, pedagogicko-psychologických poraden a Národního ústavu pro vzdělávání. Stěžejní činností Výboru je příprava návrhů na udělení (případně prodloužení) certifikátů odborné způsobilosti pro programy primární prevence rizikového chování na základě zpracovaných protokolů a závěrečných zpráv z místních a dohlídkových šetření. Ze všech jednání je pořizován zápis, který je součástí návrhu na udělení či neudělení certifikátů.

Pracoviště pro certifikace i nadále průběžně přijímá nové žádosti a závazné objednávky k zahájení procesu hodnocení kvality v oblasti školské primární prevence rizikového chování a k realizaci místního šetření.

   

Metodická podpora certifikátorů

Pracoviště pro certifikace zajišťuje pro certifikátory průběžně intervizní setkání, při nichž si certifikátoři vzájemně předávají zkušenosti a informace. Tato setkání jsou také využívána pro sjednocení přístupu v hodnocení programů podle standardů a evidenci návrhů k dalšímu zkvalitnění procesu certifikace. Certifikační týmy dostávají zpětnou vazbu na svou práci, komunikaci s Pracovištěm pro certifikace i hodnocenými organizacemi a k podobě závěrečných zpráv z místních šetření. V rámci procesu evaluace dále vyplňují po každém místním šetření krátký evaluační dotazník.

Většina certifikátorů jsou odborníci z oblasti prevence užívání návykových látek, což je dáno historickým vývojem certifikací, kdy byla oblast prevence užívání návykových látek první, které se certifikace původně týkaly. V rámci metodické podpory certifikátorů proto Pracoviště pro certifikace v proběhu roku 2015 zorganizovalo školení celkem ke čtyřem různým typům rizikového chování. Semináře byly pro certifikátory zdarma a účast byla dobrovolná. Vzdělávání umožnilo zájemcům proniknout blíže do problematiky vybraných oblastí a získat orientaci v tom, jak přesně se standardy kvality mají odrážet v podobě programů určených pro prevenci těchto témat. Jednalo se o téma prevence v oblasti poruch příjmu potravy, rizikového chování ve sportu, rizikového chování v dopravě a prevence sekt a náboženského extremismu. Jednotlivé školení vedli odborní lektoři a zabývali se jak teorií dané problematiky, tak případy dobré i nedobré praxe v programech určených na prevenci těchto typů rizikového chování.

   

Školení poskytovatelů programů primární prevence

Vzhledem k opakujícím se dotazům a žádostem o konzultace v rámci certifikačního procesu a zajištění co nejvyšší kvality programů primární prevence a připravenosti programů na certifikace bylo poskytovatelům programů primární prevence (možným žadatelům o certifikaci) nabídnuto školení týkající se posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování. Nejdůležitějším bodem obsahu vzdělávání byly Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování pro všechny formy rizikového chování a seznámení s dalšími dokumenty, které upravují certifikační proces. Pracoviště pro certifikace realizovalo v září v pořadí již čtvrté školení pro poskytovatele. Školení navštívilo 22 účastníků. Příprava školení pro poskytovatele se plánuje i na rok 2016.

   

Evaluace

V rámci evaluace procesu certifikace vyplňují po místním šetření jak všichni certifikátoři, kteří se procesu účastnili, tak také certifikované organizace evaluační dotazník. Data z těchto dotazníků slouží pro kontrolu místního šetření a také následnou evaluaci certifikačního procesu např. z pohledu srozumitelnosti standardů, organizační stránky místního šetření a spokojenosti s komunikací.

Ve druhé polovině roku 2015 bylo provedeno on-line šetření mezi certifikovanými organizacemi. Jeho cílem bylo získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu poskytovatelů a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích. Závěry ze šetření byly zveřejněny na webových stránkách NÚV – www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/aktualni-nabidka-certifikovanych-programu-prevence-a-prinos.

   

Informovanost

Vzhledem k tomu, že proces certifikací byl obnoven na konci roku 2013, je důležité nadále pravidelně informovat odbornou veřejnost o systému hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování. Za rok 2015 byl proto systém certifikací představen a diskutován na řadě seminářů, konferencí a odborných setkání, např. v dubnu na jednání Výboru zástupců resortů a institucí na Úřadu vlády ČR, květnu na Pražském fóru primární prevence rizikového chování, v červnu na Konferenci Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času se záštitou Univerzity Hradec Králové, dále na zářijovém semináři magistrátu Hlavního města Prahy, na semináři pro poskytovatele programů primární prevence ve Vilniusu (Litva), na 6. mezinárodní konferenci primární prevence v Lublani (Slovinsko) a také na XII. ročníku konference PPRCH v listopadu v Praze.

Na webových stránkách Pracoviště pro certifikace jsou pravidelně aktualizovány informace týkající se certifikací, a to jak informace pro žadatele (nabídka školení, informace k certifikacím), tak především informace pro klienty programů – školy, rodiče a žáky. Ti mohou na stránkách NÚV nalézt jak zásady moderní a efektivní prevence, tak také aktuální seznam certifikovaných organizací (www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele).

Abecední seznam certifikovaných organizací a programů, umístěný na webové stránce NÚV, přestal být v průběhu roku dostatečně přehledný s tím, jak se rozrostl počet udělených certifikátů. Z toho důvodu byl dopracován a zpuštěn projekt vyhledávacího filtrovacího katalogu započatý v loňském roce. Umožňuje zájemcům třídění a vyhledávání například podle krajů, cílové skupiny nebo typů rizikového chování, na které se preventivní programy jednotlivých organizací vztahují, a to tak, aby školy a veřejnost měly možnost snáze dohledat certifikovaný program na míru poptávanému riziku nebo regionu. Dostupný je na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15.