Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP)

Předměty speciálně pedagogické péče-členění

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálněpedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO.

A) Pokud se využívá intervence v podobě předmětu speciálněpedagogické péče- jako vyučovací předmět – například zdravotní tělesná výchova, český znakový jazyk, alternativní a augmentativní komunikace atd., pak škola zapracuje předmět do školního vzdělávacího programu a žáci jsou z tohoto vyučovacího předmětu hodnoceni formou slovního hodnocení.

V těchto případech je předmět speciálněpedagogické péče jako vyučovací předmět realizován v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu a započítává se do maximálního počtu povinných vyučovacích hodin stanovených v souladu s § 26 odst. 2 školského zákona příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

Výukou PSPP (intervence jako vyučovací předmět) může ředitel školy pověřit učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP

 • Na 1. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Na 2. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
 • Na SŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Poznámka

Kvalifikaci k výuce PSPP Český znakový jazyk získá také absolvent magisterského neučitelského oboru Čeština v komunikaci neslyšících, který absolvuje program CŽV zaměřený na přípravu učitelů 2. st. ZŠ nebo SŠ.

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost.

Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací),

 • může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.),
 • může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo
 • může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

B) Pokud je předmět speciálněpedagogické péče doporučován jako forma další péče o žáka ve škole, jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované jako „nápravy“), zaměřené například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci specifických poruch učení (učitel s kvalifikací pro práci se žáky se SVP). Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických funkcí, rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. (zajišťuje speciální pedagog, psycholog) či k zajištění logopedické péče (speciální pedagog-logoped) a v těchto případech nemá předmět speciálněpedagogické péče povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin stanoveného pro jednotlivé ročníky příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

Z toho důvodu není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu.

Výukou PSPP (intervence jako další péče o žáka, tzv. „nápravy“) může ředitel školy pověřit

 • učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP (viz bod A)
 • speciálního pedagoga, který získal kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb.
 • psychologa, který získal kvalifikaci podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb.

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost.

Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací),

 • může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.),
 • může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo
 • může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

C) Pokud bude speciálněpedagogická péče pro žáka zajišťována školským poradenským zařízením (dále jen ŠPZ) – tedy PPP nebo SPC v případech péče např. o žáky nevidomé- orientace v prostoru, o žáky s problémy v oblasti narušené komunikace- nápravy logopedických obtíží atd., jedná se o standardní činnosti SPC nebo PPP, v případě například intervencí u žáků s poruchami učení a chování; pak je tato činnost plně saturována podporou ŠPZ. Na vysvědčení tak nebude žádné hodnocení žáka, činnost se realizuje v rámci návštěv v ŠPZ nebo případně ve škole. Není tedy zahrnována do disponibilních hodin a ani vyjádřena v požadavku NFN vůči škole, protože je to součást standardních činností ŠPZ.

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků ŠPZ.