Rating vzdělávacích institucí

Rating jako klíčové kritérium hodnocení kvality vzdělávacích institucí

Cílem ratingu vzdělávacích institucí je přispět k objektivnímu a transparentnímu hodnocení jejich kvality. Rating zařazuje vzdělávací instituce do pěti úrovní s využitím podobného principu, jakými je např. u hotelů počet hvězdiček. Také zde platí, že čím vyšší hodnocení, tím vyšší kvalita a úroveň poskytovaných služeb.

Komu a s čím rating vzdělávacích institucí pomůže?

Zákazníkovi (jednotlivec, firma, stát)

  • Orientovat se ve vztahu cena - kvalita.

Vzdělávací instituci:

  • Vyhodnotit a následně rozvíjet dílčí prvky kvality i svou celkovou pozici na trhu.
  • Propagovat sebe sama na základě získané značky kvality.

Co se v ratingu hodnotí?

Před udělením ratingu se u vzdělávací instituce hodnotí samostatně čtyři složky:

  • Lektorské zázemí (hlavně podíl lektorů se speciální kvalifikací pro lektorskou činnost, podpora rozvoje lektorů ze strany vzdělávací instituce, schopnost lektorů přizpůsobovat se požadavkům zákazníka a ověřovat rozvoj kompetencí účastníků vzdělávacího programu aj.)
  • Proces vzdělávání a měření jeho efektivity (hlavně průběh vzdělávání, a to zejména z pohledu analýzy vzdělávacích potřeb, přizpůsobení vzdělávací nabídky potřebám klienta a výsledkům analýzy, schopnosti ověřovat dosahování cílů stanovených ve vzdělávací nabídce aj.)
  • Materiálně technické a didaktické zázemí (hlavně materiály pro podporu výuky, vybavení učeben, využití multimediálních didaktických pomůcek, legálnost softwaru aj.)
  • Zákaznický komfort (hlabně dostupnost vzdělávací nabídky, existence kontaktních a poradenských pracovníků, pružnost při realizaci kurzů podle přání zákazníků, schopnost zajistit další služby v návaznosti na vzdělávací aktivity aj.)

Tabulku s detailním popisem kritérií ve čtyřech uvedených složkách hodnocení pro každou z pěti úrovní ratingu naleznete zde.

Jak hodnocení probíhá?

Hodnocení probíhá postupně ve třech fázích:

  • Autoevaluace (vzdělávací instituce se „přihlásí“ k úrovni ratingu, kterou podle vlastního mínění splňuje. Poté vyplní autoevaluační dotazník, kde odpovídá na dotazy zaměřené na stav a procesy týkající se uvedených čtyř složek hodnocení, tj. lektorské zázemí, proces vzdělávání a měření jeho efektivity, materiálně technické a didaktické zázemí, zákaznický komfort).
  • Hodnocení na místě (vyškolený externí hodnotitel navštíví hodnocenou instituci a prověří pravdivost všech tvrzení uvedených v autoevaluačním dotazníku, k čemuž mu zástupci vzdělávací instituce předloží všechny potřebné dokumenty).
  • Hodnocení zákazníkem (hodnotitel ověří klíčová tvrzení z autoevaluačního dotazníku u zákazníků dané vzdělávací instituce).

Po zjištění a ověření všech údajů hodnotitel přidělí vzdělávací instituce rating odpovídající úrovně. Aby instituce získal rating určité úrovně, musí kritéria této úrovně splnit ve všech čtyřech složkách.