Souhrnné informace o uplatnění absolventů škol

Poskytování informačního servisu se stává stále důležitějším nástrojem pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů a mladých lidí na trhu práce. Už v okamžiku rozhodování o volbě povolání by totiž měly být zohledněny jak schopnosti a zájmy uchazeče, tak i rizika spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci na trhu práce a možnostem pracovního uplatnění. Potřeba poskytovat více informací o přechodu absolventů škol na trh práce a o uplatňování absolventů škol vedla ke vzniku následujících publikací.

Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - souhrnná publikace:

Publikace jsou každoročním syntetizujícím výstupem systémového projektu Vzdělávání - Informace - Poradenství (VIP Kariéra) a projektu VIP Kariéra II - KP a přinášejí nejpodstatnější poznatky získané na základě řady výzkumných a analytických prací.

Obvykle jsou začleňovány informace o studijní dráze žáků SOŠ a VOŠ, volbě jejich studijní dráhy a jejich dalších pracovních a studijních plánech vč. jejich pohledu na absolvovanou přípravu. Dále jsou uváděny informace o přechodu absolventů středních odborných škol do praxe, vč. jejich uplatnění z hlediska profesního začlenění i o studiu absolventů středních škol na vysokých a vyšších odborných školách. Důležité jsou informace o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a jejich nárocích na nově přijímané pracovníky a o připravenosti absolventů škol tyto potřeby plnit.

Podrobně jsou uváděny i poznatky o nezaměstnanosti absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním a o postavení mladých lidí na trhu práce v České republice a v zemích Evropské unie.

Pozornost je také věnována oborové a profesní struktuře zaměstnanosti, a to zejména ve zpracovatelském průmyslu a jeho odvětvích. Návazné jsou informace o shodě dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání a o problematice předčasných odchodů mladých lidí z počátečního vzdělávání.

 

Podrobnější informace lze nalézt v samostatných analytických studiích věnovaných jednotlivým okruhům problematiky. Ty jsou uvedeny pod dalšími odkazy sekce Vzdělávání a trh práce v ČR.

 

Významně obsáhlejší informace lze získat v Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA), který propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Poskytuje rovněž pomoc žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Informační systém je přístupný na www.infoabsolvent.cz, zmíněné informace jsou umístěny v sekci Absolventi škol a trh práce.

 

O vznik systému ISA se postaral Národní ústav odborného vzdělávání v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání – Informace - Poradenství (VIP Kariéra), který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.