Speciálně pedagogické centrum pro mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, Hradební 17

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Karlovy Vary - příspěvková organizace, elokované pracoviště Cheb

Hradební 17, 350 02 Cheb

tel.: +420 739 322 352

e-mail: spc_cheb@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -