Tisková zpráva MŠMT: Úprava RVP ZV bude platit od září 2013

V Praze, 21. ledna 2013 – Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.

Mezi hlavní změny, ke kterým od 1. září 2013 dochází, patří úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na žáky 1. stupně základní školy v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA, byly základy učiva o zlomcích a desetinných číslech přesunuty z 2. na 1. stupeň ZŠ. Tato úprava byla doporučen také Jednotou českých matematiků a fyziků.

Další výraznější úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Vzdělávací obor Další cizí jazyk byl přesunut z "Doplňujících vzdělávacích oborů" do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Do budoucna tak škola zařadí další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných šest disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka. Pouze v odůvodněných případech (obtížnost učit se další cizí jazyk z důvodů poruch učení či jiných zdravotních postižení) může žák ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení "prvního" cizího jazyka např. formou rozšířené konverzace.

Postavení vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV se nemění, změnil se však jeho obsah.

K obsahovým změnám v RVP ZV, které vzešly z mezirezortních jednání, dochází po sedmi letech od jeho vzniku. Na základě mezirezortních jednání byla do RVP ZV povinně začleněna finanční gramotnost, jejímž cílem je finančně gramotný člověk schopný zabezpečit svou rodinu, orientovat se v problematice peněz a cen a zacházet s finančními nástroji (pojistky, úvěry, debetní karty, investice aj.). Dopracována nebo upravena byla některá další aktuální a důležitá témata, která RVP ZV již nyní víceméně obsahuje. Účelem úprav bylo na daná témata více upozornit a zdůraznit jejich důležitost v dnešní době.

Počet očekávaných výstupů nebyl navýšen, některé byly upraveny nebo změněny; doplněno bylo učivo. To platí i pro vzdělávací obory, do kterých byla začleněna finanční gramotnost.

Větší důraz bude kladen na dopravní výchovu (důvodem je nárůst úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě), ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech – např. záplavy, požáry), obranu vlasti (větší informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), boj s korupcí (spolugestor Úřad vlády ČR), sexuální a rodinnou výchovu (pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli).

Další, obsáhlejší úprava bude následovat v rámci tzv. inovace RVP ZV, která začne  ještě v letošním roce a jejíž dokončení se předpokládá v roce 2016.