Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P.; Praha, NÚOV 2007, 104 stran. ISBN 978-80-85118-00-1. 

Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra jako souhrnná publikace, která přináší nejpodstatnější poznatky získané v průběhu roku 2006 na základě řady výzkumných a analytických prací. Poskytuje souhrn podstatných informací o potřebách zaměstnavatelů a jejich nárocích na nově přijímané pracovníky, o přechodu absolventů do terciárního vzdělávání a do pracovního života a o jejich uplatnění na trhu práce. Pozornost je věnována rovněž problematice předčasných odchodů mladých lidí z počátečního vzdělávání, nezaměstnanosti absolventů škol a o uplatnění absolventů škol z hlediska profesního začlenění. Publikace je určena  pracovníkům ministerstev – zejména MŠMT a MPSV, úřadům práce, orgánům krajů, zástupcům zaměstnavatelů a dalším sociálním partnerům pro informaci o těchto problémech, dále při kariérovém poradenství ve školách, v informačních a poradenských střediscích úřadů práce i v  dalších poradenských systémech.

publikace ke stažení publikace ke stažení (815,73 KB)