Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,45 MB)

Publikace vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Po úvodním slovu je pozornost věnována vzdělanostní a oborové struktuře nově přijímaných žáků středních a vyšších odborných škol, přičemž zachycen je i vývoj vzdělávací nabídky středních škol. Předmětem třetí kapitoly je rovněž vzdělanostní a oborová struktura, ovšem ve vztahu ke zdravotně postiženým žákům, čtvrtá kapitola sleduje jejich studijní a pracovní záměry, a to z hlediska úrovně vzdělání, druhu postižení a způsobu integrace i jejich představy o předpokládaném uplatnění v oboru a jejich obavy a očekávání pomoci při hledání pracovního uplatnění. Pátá kapitola přináší detailní informace o přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání, a to v rozdělení podle jednotlivých kategorií vzdělání a skupin oborů. Tématem šesté kapitoly je postavení mladých lidí na trhu práce v ČR a srovnání se stavem v EU; sledována je vzdělanostní úroveň, ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost této skupiny obyvatelstva. Předmětem poslední kapitoly je shoda mezi dosaženým vzděláním a vykonávaným zaměstnáním, přičemž základem jsou analýzy profesní struktury absolventů podle kategorií vzdělání a struktury absolventů v hlavních seskupeních zaměstnání. V závěru publikace naleznete závěrečné shrnutí a přehledné tabulkové a grafické přílohy.