Vzdělávání a trh práce

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

isa.jpg

Vzdělávání a trh práce v ČR na webu Infoabsolvent.cz

Web nabízí 

podporu při plánování vzdělávání a rozhodování o volbě studia a povolání. Obsahuje podrobné informace o nabídce oborů vzdělání všech středních, vyšších a vysokých škol v ČR. Vyhledávat lze podle oboru vzdělání, školy, povolání, podle videa či jednoduchých obrázků i podle činností a pracovišť, dobrou pomůckou k orientaci při rozhodování je i Profitest.   

Systém

nabízí i knihovnu elektronických publikací – analytických studií k různým specifickým tématům problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a kariérového poradenství.

Na stránkách 

je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením

IA.png


Vzdělávání a trh práce v krajích ČR

Tato sekce obsahuje informace týkající se vzdělávání a trhu práce v krajích ČR, přitom jsou samostatně zpracovány soubory údajů pro jednotlivé kraje (vč. porovnání s daty za celou ČR) a samostatně soubory údajů poskytující vzájemnou komparaci krajů. V neposlední řadě jsou zde dostupné také informace o územně správním členění ČR.

Přehledy o nově přijatých žácích a absolventech se věnují jednak počtu a struktuře žáků nově přijatých do 1. ročníků středních a vyšších odborných škol, jednak počtu a struktuře absolventů těchto škol. Součástí jsou i podrobné tabulky členěné podle úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání.

Přehledy týkající se nezaměstnanosti uvádějí jak ukazatele celkové míry nezaměstnanosti v kraji (včetně počtu volných pracovních míst na ÚP), tak podrobný přehled hodnot nezaměstnanosti absolventů v členění podle kategorie vzdělání i skupin oborů.

V části zaměřené na strukturu zaměstnanosti jsou uvedeny základní statistické informace o obyvatelstvu, hlavně v souvislosti s jejich ekonomickou aktivitou, a charakteristiky ekonomické produktivity jednotlivých krajů.