Vzdělávání a trh práce v krajích ČR

Trh práce v ČR má výrazně regionální charakter. Odlišné geografické, demografické, historické, sociální a zejména ekonomické podmínky v jednotlivých krajích zřetelně ovlivňují celou širokou oblast zaměstnanosti. Výrazným způsobem determinují mj. i profesní a odvětvovou strukturu a v konečném důsledku rovněž míru nezaměstnanosti na regionálním trhu práce. Rozdílné jsou i podmínky pro přijímání nových pracovníků, což se promítá i v uplatnitelnosti absolventů škol. Přestože úsilí o slaďování požadavků trhu práce se strukturou absolventů škol je dlouhodobé a obtížné, je velice důležité, aby regionální vzdělávání reflektovalo výše uvedená specifika a aby přizpůsobovalo studijní nabídku takovým způsobem, který by byl v souladu s koncepcí regionálního rozvoje příslušného kraje a který by přispíval ke slaďování nabídky a poptávky po pracovní síle.

Informace o jednotlivých krajích

Struktura zaměstnanosti, nově přijatí žáci a absolventi, nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol

Souhrn informací o všech krajích – porovnání

Struktura zaměstnanosti v krajích ČR

201920182017201620152014, 2013, 201220112010, 20092008, 2007, 2006

Nově přijatí žáci a absolventi v krajích ČR

20192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 201120102009, 2008, 2007

Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol v krajích ČR

20192018201720162015, 2014, 201320122011, 201020092008, 2007, 2006

Územně správní členění České republiky

Územně správní členění České republiky